Tip­sen som gör att ditt barn åker sä­kert i bi­len: Åk bak­åt­vänd, kopp­la ur air­bag – och var­ning för be­gag­nat

Järfälla Tidning - - Motor -

Ba­by­skydd, som är bil­sto­len för de all­ra mins­ta, ska an­vän­das tills bar­net vux­it över kan­ten el­ler kan sit­ta sta­digt själv. Bak­åt­vänd bil­barn­stol ska an­vän­das när bar­net kan sit­ta sta­digt själv helst fy­ra förs­ta åren. Det är in­te far­ligt att sit­ta bak­åt­vänt med böj­da ben. En bak­åt­vänd bil­barn­stol är ur­växt när en tred­je­del av hu­vu­det går ovan­för stols­ryg­gens kant el­ler när vikt­grän­sen är över­skri­den.

Var­ning för be­gag­nat! Köp ba­ra en an­vänd bil­barn­stol om du kan för­säk­ra dig om att sto­len ald­rig va­rit med om en krock. Kopp­la ur air­bag om bil­barn­sto­len pla­ce­ras i fram­sä­tet el­ler om bar­net är kor­ta­re än

140 cen­ti­me­ter. Fram­åt­vänd stol tills bar­net är minst 135 cen­ti­me­ter långt.

Al­la bil­sto­lar ska ha sä­ker­hets­testats en­ligt svensk stan­dard. Kas­se­ra bil­barn­sto­len ef­ter 10 år, då har plas­ten åld­rats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.