Till dig som kör bil i Stock­holm

Järfälla Tidning - - Tyck Om! - Bi­lis­ten

Den ab­so­lut sista gång­en det kom någon­ting vet­tigt från Mo­de­ra­ter­na var in­nan va­let 2006. ”Vi mo­de­ra­ter sä­ger be­stämt ja till he­la Ring­en runt Stock­holm och nej till bil­tul­lar och and­ra straff­skat­ter på bi­lis­ter. Mvh Sten Nor­din”. Ing­et av ovanstå­en­de har Mo­de­ra­ter­na in­fri­at. Istäl­let så svä­va­de Tam­sons och Helldén (MP) Kla­ra­bergs­ga­tan fram; som när den är fär­dig ska fö­re­stäl­la en ”gå­ga­ta”, vil­ket av vi­sions­bil­der­na att dö­ma egen­dom­ligt nog in­ne­bär att de gå­en­de mås­te klätt­ra över ett me­ter­högt stäng­sel på dess mitt för att ens kun­na kor­sa sin egen gå­ga­ta. Dess­utom så kom­mer de gå­en­de att i fram­ti­den va­ra tvung­na att på egen risk kor­sa cy­kel­ba­nor för att ens kun­na kli­va av och på bus­sar­na. Re­in­feld­ts ut­ta­lan­de, ”jag har bli­vit en rik­tig mil­jömupp”, sam­man­fat­tar bäst Mo­de­ra­ter­nas ut­veck­ling se­dan 2006. Och nu ska man allt­så om­vän­da ”va­ne­bi­lis­ter” till rättrog­na SL-re­se­nä­rer!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.