Tom­te­nis­sen har flyt­tat

in på för­sko­lan

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Text: El­li­nor Prawitz | Fo­to: Mi­kael An­ders­son

I ett hörn på för­sko­lan Bloms­ter­kung­ens av­del­ning­ar står ett pyt­te­li­tet bord, cir­ka fem cen­ti­me­ter högt, med en till­hö­ran­de stol. På bor­det står en skål, näs­tan i fing­er­borgs­stor­lek, med res­ter­na av hav­re­gryns­gröt. Här har tom­tens med­hjäl­pa­re Nis­sen flyt­tat in – och strun­tat i dis­ken.

Det he­la bör­ja­de för ett par vec­kor sen när An­dre­ja Sind­ler som job­bar som barnskö­ta­re på för­sko­lan fick en idé. Hon upp­täck­te ap­pen San­ta spy cam som gör det möj­ligt att spe­la in klipp där det ser ut som att en li­ten nis­se i grö­na klä­der smy­ger om­kring i för­sko­lans lo­ka­ler.

För­sko­lan job­bar myc­ket med tek­nik och An­dre­ja tyck­te att ap­pen var nå­got de borde tes­ta på.

– Jag tänk­te ba­ra att det skul­le va­ra en li­ten grej. Men sen bör­ja­de per­so­na­len på de and­ra av­del­ning­ar­na att ha­ka på, sä­ger An­dre­ja.

Ny in­ne­bo­en­de

Så när bar­nen kom till­ba­ka ef­ter en helg för ett par vec­kor se­dan ha­de plöts­ligt det lil­la bo­ha­get pop­pat upp och de fick ve­ta att de nu ha­de fått Nis­sen som in­ne­bo­en­de på för­sko­lan. Ett film­klipp på Nis­sen fun­ge­ra­de som be­vis.

Nu sit­ter för­sko­le­bar­nen sam­la­de runt det lil­la hu­set. De för­sö­ker vis­ka med varand­ra – ett par stöv­lar ut­an­för en fast­klist­rad li­ten dörr på väg­gen vi­sar näm­li­gen att Nis­sen lig­ger där in­ne och so­ver.

– Var har han hit­tat al­la sa­ker­na till hu­set? Kans­ke i tom­te­lan­det, fun­de­rar El­li­ot, 5 år, högt för sig själv.

Det rå­der stor spän­ning kring den ny­in­flyt­ta­de. När Nis­sen in­te bu­sar runt på nät­ter­na (och ba­dar i bar­nens le­golå­da) ser han till att hål­la bar­nen sys­sel­sat­ta. Syf­tet är näm­li­gen att Nis­se­le­ken ska va­ra li­ka myc­ket en pe­da­go­gisk verk­sam­het som en ro­lig.

– Nis­sen skic­kar små lap­par med upp­drag till bar­nen var­je dag, sä­ger för­sko­le­lä­ra­ren Ma­ria Ser­ran­der.

Da­gens upp­drag: le­ta QR-ko­der* som Nis­sen gömt på oli­ka plat­ser i för­sko­lan. Ba­kom var­je QR-kod som per­so­na­len skan­nar på en surf­plat­ta döl­jer sig ett nytt upp­drag.

Till sist har bar­nen hit­tat den sista ko­den. När per­so­na­len skan­nar den dy­ker ett film­klipp upp på en stor skärm. Där syns Nis­sen ki­ka fram. Bar­nen kän­ner snart igen plat­sen Nis­sen be­fin­ner sig på.

– His­sen! Han är vid his­sen! ro­par de och spring­er dit.

”Han är nog li­te blyg”

An­dre­ja Sind­ler knac­kar på hiss­dör­ren. Luf­ten är spänd av för­vän­tan. Hiss­dör­rar­na går upp och där in­ne står en stor röd brev­lå­da med tex­ten Tom­te­land som Nis­sen läm­nat. På så sätt fort­sät­ter le­ken, imor­gon ska bar­nen skri­va brev till tom­ten och pos­ta i lå­dan.

– Vi vill att det här ska fö­ra oss och bar­nen när­ma­re varand­ra. Det ska va­ra ro­ligt och spän­nan­de att va­ra här, sä­ger Ma­ria Ser­ran­der.

Och det märks att bar­nen är en­ga­ge­ra­de. Men ock­så fullt kon­fun­de­ra­de över Nis­sen som smi­ter iväg så fort de när­mar sig.

– Hur går det till? Han är så snabb, vi mås­te näs­tan fånga ho­nom! sä­ger Stel­la, 4 år. Hon fort­sät­ter: – Han är nog li­te blyg för oss, sä­ger hon.

Bar­nen fingrar för­sik­tigt på Nis­sens möb­ler. Knac­kar li­te på dör­ren för att se om han kans­ke vak­nar. Nä, in­te i dag hel­ler. Bar­nen är ful­la av frå­gor om den li­ka mys­tis­ka som spän­nan­de Nis­sen. Och hur kom­mer Nis­sen egent­li­gen in ge­nom en fast­lim­mad dörr?

– Det är hans hem­lig­het, sä­ger Leo. *QR-KO­DER är en sorts streck­kod som kan in­ne­hål­la oli­ka ty­per av in­for­ma­tion som län­kar, ljud och bil­der.

Var har han hit­tat al­la sa­ker­na till hu­set? Kans­ke i tom­te­lan­det.

VÄX­TE. ”Jag tänk­te ba­ra att det skul­le va­ra en li­ten grej. Men sen bör­ja­de per­so­na­len på de and­ra av­del­ning­ar­na att ha­ka på”, sä­ger An­dre­ja Sind­ler som job­bar som barnskö­ta­re på för­sko­lan.

SPÄN­NAN­DE. Det tjo­as för fullt när bar­nen sam­las fram­för en stor skärm och ser ett film­klipp på Nis­sen när han smy­ger runt i de­ras lo­ka­ler. På bil­den Ele­ni, Ali­cia och Tina.

AK­TI­VI­TET. Var­je dag får bar­nen upp­drag från Nis­sen. För­sko­le­lä­ra­ren Ma­ria Ser­ran­der hål­ler upp det sto­ra brevet som in­ne­hål­ler da­gens upp­drag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.