Ut­red­ning om dubb­la ar­vo­den klar

Järfälla Tidning - - Järfälla -

Ef­ter en ex­tern ut­red­ning har kon­sult­bo­la­get KPMG sla­git fast att inga fel har be­gåtts en­ligt re­gel­ver­ket när dub­bel ar­vo­de­ring be­ta­lats ut till Mi­kael Jämtsved (MP). I som­ras upp­da­ga­des det att po­li­ti­kern un­der två års tid fått hel­tids­lön för sitt upp­drag i kom­mun­full­mäk­ti­ge, sam­ti­digt som han fått ett ar­vo­de som sty­rel­se­ord­fö­ran­de för all­män­nyt­ti­ga Jär­fäl­la­hus.

En­ligt kom­mu­nens in­ter­na reg­ler har man in­te rätt till and­ra ar­vo­den om man har över 50 pro­cents er­sätt­ning som kommunalråd. Vil­ka reg­ler som om­fat­tat de kommunalt äg­da bo­la­gen har där­e­mot in­te va­rit li­ka tyd­ligt. Den 1 ju­li i år änd­ra­des re­gel­ver­ket och se­dan dess är det in­te tillå­tet att ta emot dubb­la ar­vo­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.