Fär­re vill ha bo­stads­rätt – då byggs det hy­res­rät­ter

Två bo­stads­bo­lag gör om si­na pla­ne­ra­de bo­stads­rät­ter i Barkar­bys­ta­den till hy­res­rät­ter. Or­sa­ken? Ut­bu­det på bo­stads­rät­ter i om­rå­det över­sti­ger ef­ter­frå­gan.

Järfälla Tidning - - Järfälla - Lou­i­se Bornhall Stel­la Pa­pa­na­gi­o­tou

Un­der hös­ten har rap­port ef­ter rap­port kom­mit om en sva­jig bo­stads­mark­nad där pri­ser­na sjun­ker och allt fär­re kom­mer på lä­gen­hets­vis­ning­ar.

Nu tän­ker två bo­stads­bo­lag som pla­ne­rat att byg­ga bo­stads­rät­ter i Barkar­bys­ta­den om. 75 pro­cent av de drygt 200 lä­gen­he­ter som fö­re­ta­get Småa AB ska byg­ga blir hy­res­rät­ter.

Det är en över­ens­kom­mel­se som gjorts mel­lan Järfälla kom­mun och Småa, vil­ket en­ligt bo­la­get är en ”na­tur­lig an­pass­ning till ef­ter­frå­gan och mark­nads­lä­ge”.

Och Småa är in­te en­sam­ma. Även Bra­bos pla­ne­ra­de bo­stads­rätts­pro­jekt Six görs om till hy­res­rät­ter, även det en­ligt över­ens­kom­mel­se med kom­mu­nen. Av 138 lä­gen­he­ter blir 100 hy­res­rät­ter, rap­por­te­rar tid­ning­en Fas­tig­hets­värl­den.

– Vi har gjort det val­bart för Bra­bo och Småa att byg­ga hy­res­rät­ter, och det är för att kun­na pa­re­ra ut­veck­ling­en på bo­stads­mark­na­den, sä­ger Eme­lie Grind, sam­hälls­bygg­nads­di­rek­tör i Järfälla till Järfälla Tid­ning.

Skul­le de in­te ha byggt an­nars?

– Det finns väl risk för det, sä­ger Eme­lie Grind.

Bo­la­gen står fast vid si­na ur­sprung­li­ga an­bud för mar­ken där det blir bo­stads­rät­ter. Där­e­mot be­ta­lar de mind­re där det blir hy­res­rät­ter.

Men den bor­ger­li­ga op­po­si­tio­nen (M, L, KD) i Järfälla re­ser­ve­rar sig mot kom­mun­sty­rel­sens för­slag om änd­rad upp­lå­tel­se­form för Småa och Bra­bo. De är oro­a­de för att fler bo­stads­pro­jekt kan gå samma väg, vil­ket ut­ö­ver mins­ka­de markin­täk­ter ”kom­mer att le­da till en helt an­nan för­del­ning av bo­en­de­for­mer i Barkar­bys­ta­den” skri­ver de i re­ser­va­tio­nen.

För­ra vec­kan klub­ba­de kom­mun­sty­rel­sen de­talj­pla­ner för etapp två och tre i Barkar­bys­ta­den, där det sam­man­lagt är tänkt att byg­gas runt 6000 bo­stä­der. Och Eme­lie Grind menar att kom­mu­nen kom­mer att kun­na be­hål­la bygg­tak­ten, trots lä­get på mark­na­den.

– Vi har ta­git fram väl­digt lång­sik­ti­ga pla­ner. Etapp två och tre kom­mer att byg­gas un­der en pe­ri­od på cir­ka 15 år. Nu är ut­ma­ning­en hur vi ska byg­ga. Det kan bli så att det blir li­te fär­re fler­bo­stads­hus med bo­stads­rät­ter, och i stäl­let mer stads­rad­hus och hy­reslä­gen­he­ter. Men det är en po­li­tisk frå­ga, sä­ger Eme­lie Grind.

Att mark­na­den för bo­stads­rät­ter brom­sat in är ingen­ting som oro­ar de Barkar­bys­ta­den­bor vi mö­ter när vi pra­tar runt i om­rå­det.

– Man tän­ker en del på det men vi vet att vi får peng­ar­na till­ba­ka om vi säl­jer. Vi har hel­ler in­te köpt bostad för att gö­ra vinst ut­an för att bo här, sä­ger Ma­ria Gun­duz.

Det är för att kun­na pa­re­ra ut­veck­ling­en på bo­stads­mark­na­den.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

LUGN. ”Jag är in­te oro­lig. Mark­na­den går upp och ner och jag har in­te köpt mitt hem för att tjä­na peng­ar. När t-ba­nan byggs kom­mer det bli mer at­trak­tivt att bo här, sä­ger El­li­ot West.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.