Ga­lop­pen på Bro Park kom­mer stäl­las in fram till mars 2018

Ba­nan var fel­byggd re­dan från bör­jan, och nu tving­as Bro Park stäl­la in res­te­ran­de fy­ra täv­lings­da­gar.

Järfälla Tidning - - Järfälla - Linda Lundberg

Att ba­nan, som in­vig­des för­ra som­ma­ren i Bro, ska byg­gas om över vin­tern har va­rit pla­ne­rat se­dan länge. Men att den skul­le sli­tas så snabbt ha­de man in­te räk­nat med. Två täv­ling­ar har re­dan ställts in, och nu ställs yt­ter­li­ga­re fy­ra täv­lings­da­gar in.

– Ba­nan var fel­kon­stru­e­rad re­dan från bör­jan, det ställ­de vi fast ti­digt i år. Men san­den som häs­tar­na spring- er på har sli­tits ner myc­ket snab­ba­re än vad vi trod­de att den skul­le gö­ra, sä­ger Klaus Koch, an­lägg­nings­chef.

Myc­ket ne­der­börd gör att san­den blir som klis­ter, och när den se­dan fry­ser till blir den sten­hård och otjän­lig. I sön­dags sa Läns­sty­rel­sen nej till att hål­la fort­satt trä­ning på ba­nan.

– Det är in­te bra för häs­tar­na och in­te be­hag­ligt för nå­gon, sä­ger Klaus Koch.

För al­las skull väl­jer Bro Park att stäl­la in tre res­te­ran­de täv­ling­ar i år och även en som skul­le ha gått av sta­peln den 1 ja­nu­a­ri.

– Nu kan folk ve­ta sä­kert att de är in­ställ­da, istäl­let för att vi stäl­ler in i sista ögon­blic­ket, sä­ger Klaus Koch.

De tar bland an­nat hän­syn till de som åker långt och till spel­bo­lag som ar­ran­ge­rar.

– Trå­kigt är det, men vi kom­mer att flyt­ta en del av lop­pen till näs­ta år som kom­pen­sa­tion, sä­ger Klaus Koch.

Sport­che­fen ar­be­tar nu med att få in två nya täv­lings­da­gar i sche­mat för 2018.

Svensk Ga­lopp bör­jar nu ar­be­tet med att byg­ga om ba­nan. Den 25 mars är näs­ta tävling in­pla­ne­rad.

FELKONSTRUKTION. San­den på ba­nan har sli­tits snab­ba­re än vad man räk­nat med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.