Nu tar det läng­re tid att säl­ja

Tren­den fort­sät­ter. An­ta­let bo­stä­der till sa­lu i Stock­holms län var re­kord­högt i no­vem­ber. Jäm­fört med för­ra året har ut­bu­det ökat med 70 pro­cent. Sam­ti­digt har an­nons­ti­der­na ökat, vi­sar ny sta­tistik från Boo­li.se.

Järfälla Tidning - - Hemma - Cla­rence Fren­ker cla­rence.fren­ker@di­rekt­press.se

Ut­bu­det av bo­stä­der som är till sa­lu har ökat i la­vinar­tad takt. I no­vem­ber låg 9 258 lä­gen­he­ter ute till för­sälj­ning i Stock­holms län ge­nom bo­stads­saj­ten Boo­li.se. Samma pe­ri­od för­ra året var siff­ran 5 542, vil­ket är en ök­ning med 67 pro­cent, vi­sar siff­ror från saj­ten.

När det gäl­ler vil­lor är skillnaden än­nu stör­re. Där har ut­bu­det ökat med 70 pro­cent.

– Ut­bu­det av bo­stä­der till sa­lu har va­rit ovan­ligt högt un­der he­la hös­ten. Det hand­lar bå­de om att bo­stä­der­na lig­ger ute läng­re, men det har ock­så pub­li­ce­rats fler nya an­non­ser än ti­di­ga­re, sä­ger Matilda Adel­borg, press­an­sva­rig vid Boo­li.se.

Sam­ti­digt har ti­den en bostad lig­ger ute till för­sälj­ning ökat kraf­tigt. När det gäl­ler lä­gen­he­ter har me­di­an­ti­den för en an­nons, oavsett om den säljs el­ler ba­ra tas bort, ökat till 20 dagar i bå­de sta­den och lä­net. Det kan jäm­fö­ras med 13 re­spek­ti­ve 14 dagar samma pe­ri­od i fjol.

För hus är me­di­an­ti­den 21 dagar i Stock­holms stad och 27 dagar i lä­net. Även det är ök­ning­ar med fy­ra re­spek­ti­ve nio dagar jäm­fört i fjol.

Det be­kräf­tar allt­så en fort­sätt­ning på den trend som syn­tes ti­di­ga­re i hös­tas.

– När ut­bu­det ökar så här myc­ket är det fullt na­tur­ligt att det tar li­te läng­re tid att säl­ja. Jag skul­le bli för­vå­nad om det hö­ga ut­bu­det in­te på­ver­ka­de an­nons­ti­der­na, sä­ger Matilda Adel­borg.

Sto­ra ökar mest

Det har va­rit en tur­bu­lent höst på Stock­holms bo­stads­mark­nad. Ef­ter många års kraf­tig pris­upp­gång vi­sar mät­ning ef­ter mät­ning att pri­ser­na har brom­sat in, och på vis­sa håll bac­kat.

Re­dan i sep­tem­ber vi­sa­de siff­ror att an­ta­let bud­giv­ning­ar bac­kat och att allt fler ob­jekt drogs till­ba­ka från mark­na­den då de för­bli­vit osål­da. Den öka­de ny­pro­duk­tio­nen har pe­kats ut som en av or­sa­ker­na till in­broms­ning­en och det är sär­skilt i lyx­seg­men­tet och ka­te­go­rin sto­ra fa­mil­je­lä­gen­he­ter som mark­na­den nu upp­ges va­ra mät­tad.

– Det är egent­li­gen bå­de mel­lansto­ra (40-79 kvm) och sto­ra lä­gen­he­ter (80+ kvm) som ut­bu­det ökat mest för. Små lä­gen­he­ter (0-39 kvm) lig­ger gans­ka jämnt, det är hög­re om­sätt­ning på dem, sä­ger Matilda Adel­borg.

När ut­bu­det ökar så här myc­ket är det fullt na­tur­ligt att det tar li­te läng­re tid att säl­ja.

FO­TO: DI­REKT­PRESS

An­tal lä­gen­he­ter till sa­lu har ökat mar­kant.

STORT UT­BUD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.