Nu sänks far­ten: 40 det nya 50

Snart blir vä­gar­na lång­sam­ma­re. Bashas­tig­he­ten i tätort stryps, en­ligt ett nytt för­slag, från 50 till 40 kilo­me­ter i tim­men. Fart­sänk­ning­ar på lands­väg är ock­så att vän­ta.

Järfälla Tidning - - Motor - Text: Fredrik Di­its Vik­ström

Den se­nas­te sto­ra has­tig­hets­re­for­men sjö­sat­tes 2008. Se­dan dess har tu­sen­tals mil väg skyl­tats om och den högs­ta tillåt­na far­ten har skru­vats ner på de fles­ta vä­gar­na.

Nu vän­tar yt­ter­li­ga­re sänk­ning­ar runt hör­net.

Mo­ti­vet är samma då som nu: att öka tra­fik­sä­ker­he­ten.

– Det är vik­tigt att vi in­ser att has­tig­het dö­dar, sä­ger in­fra­struk­tur­mi­nis­ter To­mas Ene­roth (S). Över­sy­nen av fart­grän­ser­na är en del i re­ge­ring­ens ”nystart” av noll­vi­sio­nen.

– Om vi ska nå må­len i noll­vi­sio­nen mås­te vi gö­ra en or­dent­lig nystart och då krävs in­sat­ser bå­de när det gäl­ler has­tig­he­ten och al­ko­holpå­ver­kan i tra­fi­ken samt att öka trygg­he­ten för oskyd­da­de tra­fi­kan­ter, sä­ger in­fra­struk­tur­mi­nis­ter To­mas Ene­roth.

I tätort kan bashas­tig­he­ten på 50 km/tim, som in­för­des 1955, snart va­ra ett minne blott. En ny ut­red­ning från myn­dig­he­ten Tra­fi­ka­na­lys, som gjorts på upp­drag av re­ge­ring­en, fö­re­slår en sänk­ning till 40 km/tim.

– Den tyd­li­gas­te po­si­ti­va ef­fek­ten är på an­ta­let dö­da och ska­da­de, sä­ger Bac­ka Fredrik Brandt som är an­sva­rig ut­re­da­re.

”Kan spa­ra liv”

– Om man ba­ra skyl­tar om skul­le me­del­has­tig­he­ten sjun­ka med un­ge­fär två km/tim. Det lå­ter fut­tigt men även den lil­la för­änd­ring­en gör att man kan spa­ra tre till fy­ra liv om året, sä­ger Bac­ka Fredrik Brandt och fort­sät­ter:

– För att få ut den ful­la po­ten­ti­a­len be­hö­ver man se över och an­pas­sa in­fra­struk­tu­ren för att, om man ut­tryc­ker det bru­talt, tvinga bi­lis­ter­na att hål­la skyl­tad has­tig­het. Det kan hand­la om av­smal­ning­ar, chi­ka­ner och väg­bu­lor.

Över­väg­de sänk­ning till 30

Ut­red­ning­en har ock­så över­vägt en sänk­ning av bashas­tig­he­ten till 30 km/tim.

– För tra­fik­sä­ker­he­ten vo­re det än­nu bätt­re om man skul­le sän­ka än­da till 30, sä­ger Bac­ka Fredrik Brandt och kon­sta­te­rar:

– Men det är att gå för långt. Vi mås­te stäl­la tra­fik­sä­ker­he­ten mot be­ho­vet att kun­na ta sig fram ge­nom stä­der­na nå­gorlun­da snabbt. Om man skul­le sän­ka till 30 skul­le man ock­så be­hö­va byg­ga om in­fra­struk­tu­ren i be­tyd­ligt stör­re ut­sträck­ning. Det skul­le bli dyrt.

En an­nan ef­fekt är att bil­re­sor­na tar läng­re tid, to­talt 43 mil­jo­ner tim­mar per år.

Tids­för­lus­ten: 6,1 mil­jar­der

Det­ta kos­tar sam­häl­let 6,1 mil­jar­der kro­nor i för­lo­rad tid. Tra­fi­ka­na­lys på­pe­kar dock att be­räk­ning­ar­na bygger på att al­la 50-skyl­tar byts mot 40-skyl­tar.

Sänk­ning­en ger in­te nå­gon stör­re mil­jö­ef­fekt men i för­läng­ning­en kan den le­da till att fler väl­jer att stäl­la bi­len, tror Tra­fi­ka­na­lys.

– Läg­re has­tig­he­ter ska­par en så pass myc­ket tryg­ga­re tra­fik­si­tu­a­tion för gå­en­de och cy­klis­ter att folk i hög­re ut­sträck­ning bör­jar gå och cyk­la, sä­ger Bac­ka Fredrik Brandt.

FO­TO: FREDRIK DI­ITS VIK­STRÖM

NYA HASTIGHETSGRÄNSER. Det många för­de­lar med en ny bashas­tig­het 40 km/tim i tätort, menar tra­fik­ut­re­da­ren Bac­ka Fredrik Brandt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.