Ge fot­bollstje­jer samma möj­lig­het

Järfälla Tidning - - Tyck Om! - Tje­jen som vill för­änd­ra fot­bol­len

Jag tyc­ker det är orätt­vist för tje­jer som spe­lar fot­boll. Är tje­jer in­te li­ka myc­ket vär­da som kil­lar? Vi tje­jer borde ha samma möj­lig­he­ter.

För det förs­ta har kil­lar­na fle­ra oli­ka lag för per­so­ner som är föd­da samma år, som dess­utom har lång kö att bör­ja i. Tje­jer­na i Spånga IS föd­da år 2006 har ett och samma lag. Vi är tju­go­åt­ta per­so­ner i ett lag, det är blan­dat med per­so­ner som har bör­jat för un­ge­fär tre må­na­der se­dan och per­so­ner som bör­ja­de för un­ge­fär sex år se­dan. Det­ta le­der till att vi som har spe­lat fot­boll läng­re in­te kan trä­na på mer avan­ce­rad ni­vå, som i sin tur le­der till att vi in­te kan ut­veck­las och spe­la bätt­re på mat­cher.

För det and­ra är det då­ligt att re­dan i barn­do­men be­hö­va jäm­fö­ras med det mot­sat­ta kö­net. När la­gen är upp­de­la­de mel­lan kö­nen, blir det of­ta sto­ra skill­na­der mel­lan tje­jer och kil­lar. Dess­utom lär tje­jer in­te kän­na kil­lar och kil­lar lär in­te kän­na tje­jer.

För det tred­je är tje­jer un­derskat­ta­de av många. När vi har haft vi­ka­rie på id­rotts­lek­tio­nen bru­kar vis­sa kil­lar frå­ga om vi kan spe­la fot­boll. Var­på det två gång­er har hänt att vi­ka­ri­en sva­rar att tje­jer­na in­te kom­mer tyc­ka att det är ro­ligt, ut­an att ens ha frå­gat oss tje­jer i klas­sen om vi vill spe­la fot­boll el­ler in­te.

Jag tyc­ker att bå­de tje­jer och kil­lar ska ha samma möj­lig­he­ter i fot­boll. Blan­da la­gen och ge samma möj­lig­he­ter till bå­de tje­jer och kil­lar. Tyc­ker du att kil­lar of­ta är duk­ti­ga­re än tje­jer på fot­boll? Det är in­te sär­skilt kons­tigt, ef­tersom de får trä­na hår­da­re.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

IN­TE JÄM­STÄLLT. ”Ge fot­bollstje­jer samma möj­lig­he­ter som kil­lar­na”, skri­ver den här unga spe­la­ren i Spånga IS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.