För­står in­te var­för go­kart­ba­nan pri­o­ri­te­ras?

Järfälla Tidning - - Tyck Om! - Fun­der­sam Jär­fäl­la­bo

Är det in­te märk­ligt att när en go­kart­ba­na, som yt­terst få i kom­mu­nen nå­gon­sin satt sin fot på, in­te kan va­ra kvar rör det upp mer käns­lor hos kom­mu­nin­vå­nar­na och får stör­re upp­märk­sam­het i lo­kal­tid­ning­ar och so­ci­a­la me­di­er än när ett sjuk­hus, som be­rör väl­digt många i kom­mu­nen, ska säl­jas och bli bo­stä­der?

I det för­ra fal­let hand­lar det om att ge plats åt vil­da djur som kom­pen­sa­tion för att sko­gen runt om­kring huggs ner och blir in­du­stri­om­rå­de. Då är samt­li­ga par­ti­er ut­om Väns­ter­par­ti­et, som an­ser att ba­nan mås­te flyt­tas, be­red­da att lå­ta ett få­tals in­tres­se gå fö­re mil­jö­hän­syn. I det se­na­re fal­let är Väns­ter­par­ti­et det en­da par­ti som käm­par för att vi ska få ha kvar vårt lo­ka­la sjuk­hus, vil­ket lär be­hö­vas när in­vå­na­ran­ta­let näs­tan kom­mer att för­dubb­las in­om 15 år. Pri­o­ri­te­ring­ar­na känns minst sagt märk­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.