200 nya hy­res­rät­ter kan byg­gas på Växt­hus­vä­gen

Nu ska Stock­holms stad un­der­sö­ka om det går att byg­ga bil­li­ga hy­res­rät­ter i så kal­la­de Stock­holms­hus längs med Växt­hus­vä­gen.

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Eve­li­na Hertz

Längs med Växt­hus­vä­gen, mel­lan Skäl­by­vä­gen och Bloms­ter­kungs­vä­gen, på hö­ger si­da om du kom­mer från Häs­sel­by på väg mot Järfälla.

Där vill Stock­holms stad byg­ga om­kring 200 hy­res­rättslä­gen­he­ter i så kal­la­de Stock­holms­hus.

– Det är väl­digt i sin lin­da och ing­et är be­slu­tat än. Men vi ska un­der­sö­ka för­ut­sätt­ning­ar­na. Då tit­tar man bland an­nat på om det finns någ­ra spe­ci­el­la na­tur­för­ut­sätt­ning­ar att ta hän­syn till och hur man kan lö­sa par­ke­rings­frå­gan, sä­ger Mar­ga­ret­ha Larsson Al­mqvist, hand­läg­ga­re på ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret i Stock­holms stad.

Det är i så fall Svens­ka Bo­stä­der som ska byg­ga lä­gen­he­ter­na.

– Stock­holms­hus in­ne­bär att man byg­ger bil­li­ga­re för att få läg­re hy­ror. An­led­ning­en till att vi tit­tar på det är att vi vill få till fler Stock­holms­hus i Väs­te­rort, sä­ger Mar­ga­ret­ha Larsson Al­mqvist.

Na­tu­rin­ven­te­ring­en kan gö­ras först i vår och en­ligt Mar­ga­ret­ha Larsson Al­mqvist vet de mer till hös­ten om det går att byg­ga på plat­sen. Men det lär drö­ja fle­ra år in­nan hu­sen i så fall kan stå fär­di­ga.

SKISS: SVENS­KA BO­STÄ­DER

HY­RES­RÄT­TER. Ett ex­em­pel från på hur Stock­holms­hus kan se ut. Skiss från ett an­nat pro­jekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.