M: ”Vi be­hö­ver fler ord­nings­vak­ter”

Mo­de­ra­ter­na i Järfälla tyc­ker att kom­mu­nen bor­de ha ta­git in ord­nings­vak­ter för länge se­dan – och att man bor­de sat­sa på fler.

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou stel­la.pa­pa­pa­na­gi­o­tou@ di­rekt­press.se

För­ra vec­kan be­rät­ta­de vi att Järfälla kom­mun be­slu­tat att ta in två ord­nings­vak­ter som ska fin­nas runt tor­get och sta­tions­om­rå­det i Ja­kobs­berg på kväl­lar och nät­ter un­der hel­ger och lov.

An­led­ning­en är pro­blem med folk som stö­kar och att många kän­ner sig otryg­ga på plat­sen.

Be­slu­tat väl­kom­nas av den Mo­de­ra­ter­na.

– Vi tyc­ker att det är jät­te­bra! Men det ha­de va­rit bätt­re om man ha­de ta­git tag i det ti­di­ga­re, vi har haft med ord­nings­vak­ter i vå­ra bud­ge­tar he­la man­dat­pe­ri­o­den, sä­ger Cecilia Löf­green, op­po­si­tions­råd.

Vi ll ha flex­i­bi­li­tet

Även Li­be­ra­ler­na och Krist­de­mo­kra­ter­na är po­si­ti­va till ord­nings­vak­ter.

– Ha­de den sty­ran­de ko­a­li­tio­nen (S, MP och C, reds anm.) sagt ja till vå­ra för­slag så ha­de de re­dan va­rit på plats, sä­ger Cecilia Löf­green.

Även om hon är po­si­tiv så tyc­ker hon att de två pla­ne­ra­de ord­nings­vak­ter­na är för li­te. Hon me­nar att det be­hövs fler och att de­ras upp­drag bor­de va­ra att cir­ku­le­ra i kom­mu­nen där det be­hövs.

– Vi ut­går från cent­rum­om­rå­de­na men vi vill ha flex­i­bi­li­tet och att ut­gångs­punk­ten är ”var ger det bäst ef­fekt just nu?”, sä­ger Cecilia Löf­green.

Hon sä­ger sam­ti­digt att ord­nings­vak­ter in­te ska er­sät­ta po­li­ser, vil­ket även Claes Thun­blad (S), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, sa till tid­ning­en för­ra vec­kan.

– Men ef­tersom po­li­sen sak­nar re­sur­ser så be­hö­ver kom­mu­nen kli­va in och ta an­svar, sä­ger Cecilia Löf­green.

Som vi rap­por­te­ra­de i vec­kan Jär­fäl­la­hus sam­ti­digt an­sö­ka om att få sät­ta upp över­vak­nings­ka­me­ror i Post­gång­en. Mo­de­ra­ter­na vill ut­re­da vil­ka fler plat­ser som kan va­ra lämp­li­ga för över­vak­nings­ka­me­ror.

– Vi har ti­di­ga­re fö­re­sla­git att man sät­ter upp ka­me­ror vid in­farts­par­ker­ning­ar­na men vi vill att man kol­lar brett på det här, vil­ka mer plat­ser finns det stöd för att de kan fö­re­byg­ga brott? sä­ger Cecilia Löf­green.

FOTO: MIKAEL NASBERG, JÄRFÄLLA KOM­MUN

VAK­TER. Mo­de­ra­ter­na i kom­mu­nen väl­kom­nar be­slu­tet om ord­nings­vak­ter – men vill se fler. På bild Cecilia Löf­green, grupple­da­re för M.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.