Så ska plats­bris­ten på Björ­ke­by lö­sas

För att lö­sa plats­bris­ten för ele­ver i års­kurs sex på Björ­ke­by­sko­lan kom­mer nu ett för­slag om pa­vil­jong­er. Näs­ta vec­ka ska barn- och ung­doms­nämn­den fat­ta be­slut om pro­jek­tet.

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Lou­i­se Bornhall 073-600 69 29 lou­i­se.bornhall@di­rekt­press.se

I hös­tas stod 70 ele­ver ut­an plats på Björ­ke­by­sko­lan till hös­ten 2018. Nu vän­tas barn- och ung­doms­nämn­den klub­ba en lös­ning: pa­vil­jong­er på skol­går­den.

I hös­tas skrev vi om att Björ­ke­by­sko­lan i Skäl­by in­te kom­mer att ha plats för al­la ele­ver i när­om­rå­det som ska bör­ja års­kurs sex till hös­ten 2018.

En­ligt barn- och ung­doms­för­valt­ning­ens eg­na siff­ror sak­na­des då cir­ka 70 plat­ser, nå­got som fick Li­be­ra­ler­na att fö­re­slå pa­vil­jong­er i an­slut­ning till Björ­ke­by­sko­lan. På det vi­set skul­le ele­ver­na i när­om­rå­det slip­pa åka till and­ra kom­mun­de­lar för att gå i sko­lan.

Eva Ull­berg (S), barn-och ung­doms­nämn­dens ord­fö­ran­de sa då att hon skul­le tit­ta på möj­lig­he­ter­na att byg­ga pa­vil­jong­er på sko­lan. Och näs­ta vec­ka, på tis­dag den 30 ja­nu­a­ri läg­ger hon fram ett för­slag om pa­vil­jong­byg­ge när nämn­den sam­man­trä­der. Tan­ken är att ett be­slut då ska fat­tas.

– Det finns många ele­ver i Barkar­by och Skäl­by som öns­kar Björ­ke­by­sko­lan i dag. Vi har lan­dat i be­slu­tet att det finns för­ut­sätt­ning­ar för att byg­ga mo­dul­hus där, sä­ger hon.

Skol­mil­jö vik­tig

Pa­vil­jong­er­na kan gö­ra plats för två klas­ser i års­kurs sex. Byg­get ska, om det klub­bas, ske så snart som möj­ligt för att sko­lan ska kun­na ta emot de ex­tra klas­ser­na till hös­ten.

– Jag tror att det kan hjäl­pa de fles­ta ele­ver som vill ha plats. Det är vik­tigt att det blir en trygg och bra skol­mil­jö för al­la ele­ver på sko­lan, och vi ser att spe­ci­al­sal, mat­sal med me­ra räc­ker för två ex­tra klas­ser, sä­ger Eva Ull­berg.

En­ligt barn-och ung­doms- för­valt­ning­en skul­le pro­jek­tet kos­ta runt åt­ta mil­jo­ner över två år. Årskost­na­den skul­le mins­ka för var­je år lo­ka­ler­na an­vänds.

– Det är möj­ligt att de be­hövs i om­ställ­ning­en av skol­or­ga­ni­sa­tio­nen 2021, sä­ger Eva Ull­berg.

Om­bygg­nad

Om­or­ga­ni­sa­tio­nen, som på vis­sa håll ska va­ra klar 2021, in­ne­bär att Jär­fäl­las sko­lor ska de­las in i tra­di­tio­nell sta­di­e­in­del­ning. Allt­så låg-, mel­lan- och hög­sta­di­um – istäl­let för F-5 och 6-9 som det är i dag.

Det krä­ver bland an­nat att vis­sa sko­lor byggs om för att mö­ta de nya krav som upp­står ef­ter den nya in­del­ning­en.

Det är vik­tigt att det blir en trygg och bra skol­mil­jö för al­la ele­ver på sko­lan.

FOTO: MIKAEL AN­DERS­SON

FLER PLAT­SER. Pa­vil­jong­er kan bli ak­tu­ellt på Björ­ke­by­sko­lan för att mö­ta ett väx­an­de an­tal ele­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.