FRÅ­GAN

Vil­ken är din fa­vo­ri­tak­ti­vi­tet på vin­tern?

Järfälla Tidning - - Hej Järfälla -

Ul­la Berg­holm, 69, pen­sio­när, Ja­kobs­berg: – Jag tyc­ker om att pro­me­ne­ra, och gym­ma på vin­tern. Sen lä­ser, skri­ver och må­lar jag ock­så.

Og­ge Kar­ci, 23, vakt, Spånga: – Ski­dor! Allt med myc­ket fart!

Constan­ce Mu­hr, 86, Käl­vesta, pen­sio­när: – Att pro­me­ne­ra med min rul­la­tor. Nu är det li­te mod­digt på mar­ken, då får man li­te ex­tra trä­ning!

Ka­ri Lah­ti, 67, or­ni­to­log, Ja­kobs­berg: – Jag få­gel­skå­dar och fo­to­gra­fe­rar. Det finns all­tid någ­ra ra­ri­te­ter ute, även på vin­tern. Nu när mil­jön förändras och det blir var­ma­re dy­ker and­ra ar­ter upp med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.