Ny vård­cen­tral har öpp­nat i Ja­kobs­berg

Järfälla Tidning - - Järfälla -

Hus­lä­kar­mot­tag­ning­en Ja­kobs­berg he­ter den nya vård­cen­tra­len på Rid­dar­plat­sen i Ja­kobs­berg cent­rum. De öpp­na­de 15 ja­nu­a­ri.

– Järfälla och Ja­kobs­berg väx­er och be­folk­ning­en ökar, vil­ket le­der till en ökad be­last­ning på vår­den. Syf­tet är att hjäl­pa till där och mins­ka be­last­ning­en, sä­ger Hus­se­in Al-Saad, som bland an­nat är per­so­na­l­an­sva­rig på vård­cen­tra­len.

Vård­cen­tra­len är pri­vat och drivs på upp­drag av lands­ting­et. Två lä­ka­re, två di­strikts­sjuk­skö­ters­kor, en un­der­skö­ters­ka och en psy­ko­log är på plats, och en till lä­ka­re ska det bli.

FOTO: PRI­VAT

15 JA­NU­A­RI. Då öpp­na­de den nya vård­cen­tra­len på Rid­dar­plat­sen i Ja­kobs­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.