Järfälla får fler skolpsy­ko­lo­ger i höst

Järfälla Tidning - - Järfälla -

30 pro­cent av tje­jer­na i åld­rar­na 13-16 upp­le­ver stress och ned­stämd­het var­je vec­ka, vi­sar en un­der­sök­ning som gjorts bland Jär­fäl­las ele­ver.

Nu får barn- och elev­häl­san 800 000 kro­nor ur den sty­ran­de ko­a­li­tio­nens bu­det som ska gå till att an­stäl­la fler skolpsy­ko­lo­ger till hös­ten. De ska fo­ku­se­ra på att ha fö­re­byg­gan­de sam­tal om stress, ned­stämd­het och ång­est med ele­ver i års­kurs 6-9.

– Jag tror att det fort­fa­ran­de kan va­ra ta­bu att pra­ta om psy­kisk ohäl­sa. Att bry­ta det ta­but kan gö­ra det enkla­re för unga att han­te­ra pro­ble­men, sä­ger Eva Ull­berg (S), ord­fö­ran­de i barn-och ung­doms­nämn­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.