Kall­hälls FF li­ve­sän­der fot­bollscup på nä­tet

Har du re­dan pla­ner på an­nat håll hel­gen då kom­pi­sen, bar­net el­ler barn­bar­net ska ha fot­bollscup? Inga pro­blem – nu ska Kall­hälls FF li­ve­sän­da he­la KFF-cu­pen i feb­ru­a­ri och mars.

Järfälla Tidning - - Järfälla - Lou­i­se Bornhall lou­i­se.bornhall@di­rekt­press.se

I hös­tas li­ve­sän­de fle­ra lag i Väs­te­rort och Järfälla si­na fot­bolls­mat­cher på nä­tet, bland and­ra FC Järfälla och Be­le Barkar­by. Nu ha­kar Kall­hälls FF på tren­den.

Den 10-11 feb­ru­a­ri och 17-18 mars går för­e­ning­ens år­li­ga fot­bollscup, KFF-cu­pen, av sta­peln i Kungs­äng­ens sport­hall. Al­la närm­re 800 mat­cher kom­mer att li­ve­sän­das på in­ter­net.

– Det är li­te in­ne nu att li­ve­sän­da mat­cher, så vi vil­le ha­ka på tren­den, sä­ger Nick­las Karlsson som är trä­na­re i Kall­hälls FF.

Må­let är att tje­jer och kil­lar från närm­re 200 lag, föd­da från 2005 till 2010 ska del­ta i cu­pen. Utö­ver att al­la mat­cher kom­mer li­ve­sän­das ska en stu­dio rig­gas upp i sport­hal­lens café­te­ria, där spe­la­re och ledare kom­mer att in­ter­vju­as un­der cu­pens gång.

– Tan­ken är att det ska kän­nas som på rik­tigt, som det gör i stör­re mat­cher. Det blir ett ex­tra min­ne att ha med sig från cu­pen, sä­ger Nick­las Karlsson.

Han me­nar att det ger ett mer­vär­de att kun­na se mat­cher­na, an­ting­en i re­al­tid el­ler i re­pris, på nä­tet. Det­ta ef­tersom det är ett bra till­fäl­le för för­äld­rar, mor-och far­för­äld­rar el­ler and­ra som in­te kan kom­ma och kol­la på cu­pen att se den på te­ven, i surf­plat­tan el­ler te­le­fo­nen när de har möj­lig­het.

– Vill man dra det än­nu läng­re kan la­gen se i ef­ter­hand hur de spe­lat, och hur de kan ut­veck­las, sä­ger Nick­las Karlsson.

FOTO: PRI­VAT

LI­VE. Mat­cher­na kom­mer att spe­las på tre fem­man­napla­ner, och en sänd­ning kom­mer att va­ra rig­gad på var­je plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.