Det­ta hän­der nu

Järfälla Tidning - - Järfälla -

fFlot­til­jen öpp­na­de 2014 och har 7000 lis­ta­de pa­ti­en­ter. Fa­mil­je­lä­kar­na öpp­na­de i sep­tem­ber 2017 och har 2000 lis­ta­de pa­ti­en­ter.

fFrån 1 feb­ru­a­ri slås de ihop till en or­ga­ni­sa­tion in­om Fa­mil­je­lä­kar­na. De kom­mer dock fort­sät­ta an­vän­da bå­da lo­ka­ler­na.

fAl­la Flot­til­jens pa­ti­en­ter föl­jer med au­to­ma­tiskt och kom­mer få väl­ja en ny hus­lä­ka­re. BVC kom­mer lig­ga kvar som idag och all per­so­nal dwär har valt att stan­na.

fDet­ta kom­mer fin­nas: hus­lä­kar­mot­tag­ning, BVC, psy­ko­log och psy­ko­te­ra­peu­ter, sjuk­gym­nas­ter, avan­ce­rad hem­sjuk­vård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.