Med­bor­gar­löf­tet 2018

Järfälla Tidning - - Järfälla -

En trygg­hets­be­sikt­ning av om­rå­det med syf­te att för­bätt­ra den fy­sis­ka mil­jön.

Minst tio in­sat­ser med syn­lig när­va­ro från po­lis, kom­mun, SL och and­ra trygg­hets­ska­pan­de ak­tö­rer på plat­sen, fram­för allt kvälls­tid.

Minst fy­ra nar­ko­ti­ka­in­sat­ser på plat­sen.

Natt­vand­ring­ar på hel­ger och lov.

Ar­be­ta med brotts­före­byg­gan­de al­ko­hol­till­syn med fo­kus på när­lig­gan­de re­stau­rang­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.