Barkar­bys­ta­den kan få sin förs­ta natt­buss

Den all­ra förs­ta natt­bus­sen och yt­ter­li­ga­re en buss­lin­je till Barkar­bys­ta­den. Det är två av för­sla­gen som lands­ting­ets tra­fik­för­valt­ning vill se när den nya tid­ta­bel­len bör­jar gäl­la i de­cem­ber.

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Louise Bornhall

Barkar­bys­ta­den har länge haft ont om buss­tra­fik. Men nu kan det bli änd­ring på det. Lands­ting­et fö­re­slår en ny buss­lin­je – och om­rå­dets förs­ta natt­buss. Be­slut ska fat­tas i maj.

Frå­gan om bus­sar till Barkar­bys­ta­den har va­rit en het po­ta­tis i Jär­fäl­las ny­as­te kom­mun­del i fle­ra år.

I de­cem­ber 2016 fick den då hårt be­las­ta­de buss 567 av­last­ning i Barkar­bys­ta­den när ring­lin­je 550 in­för­des.

Nu har tra­fik­för­valt­ning­en som pla­ne­rar hur SL-tra­fi­ken ska se ut bör­jat ar­be­tet med de för­änd­ring­ar som ska ske när nya tid­ta­bel­ler bör­jar gäl­la i de­cem­ber 2018. Barkar­bys­ta­den ser ut att få yt­ter­li­ga­re en buss­lin­je dag­tid och en natt­buss, om för­sla­get går ige­nom.

Pla­ner­na för natt­bus­sen är att da­gens nu­va­ran­de lin­je 591 ska änd­ras på sträc­kan Spånga-Ja­kobs­berg. Istäl­let för att tra­fi­ke­ra Barkar­by-Vik­sjöJa­kobs­berg som ti­di­ga­re, ska den gå med en­dast ett få­tal stopp från Spånga till Ja­kobs­berg, vil­ket be­räk­nas mins­ka res­ti­den med runt 12 mi­nu­ter.

I Ja­kobs­berg ska en an­slu­tan­de natt­buss stå, som ska gå i en ring­lin­je från Ja­kobs­berg, via Barkar­bys­ta­den, Barkar­by, Ved­des­ta, Vik­sjö och till­ba­ka till Ja­kobs­berg.

– För sju av tio re­se­nä­rer blir res­ti­der­na kor­ta­re. För öv­ri­ga kan res­ti­der­na öka nå­got, om de in­te väl­jer el­ler har möj­lig­het att gå en bit, sä­ger Ul­ri­ka Borg, press­kom­mu­ni­ka­tör på tra­fik­för­valt­ning­en.

För­u­tom den förs­ta natt­bus­sen hem kan även Barkar­bys­ta­den­bor­na få yt­ter­li­ga­re en buss­lin­je, ut­ö­ver 550 och 567.

För sju av tio re­se­nä­rer blir res­ti­der­na kor­ta­re. För öv­ri­ga kan res­ti­der­na öka nå­got.

Det är lin­je 546, som idag går mel­lan Ja­kobs­berg och Tens­ta al­lé, via Vik­sjö. Den för­selås få änd­rad sträck­ning, och gå från Ja­kobs­berg via bå­de Vik­sjö och Barkar­bys­ta­den. Slut­sta­tion blir istäl­let Kis­ta. Den skul­le ock­så få fler av­gång­ar än i dags­lä­get.

Den skul­le ock­så mins­ka res­ti­den kol­lek­tivt mel­lan Vik­sjö och Barkar­bys­ta­den med 10-15 mi­nu­ter. En re­sa som idag tar 35-40 mi­nu­ter.

– Barkar­bys­ta­den väx­er och be­hö­ver ut­ö­kad buss­tra­fik. Där­till är res­ti­den med kol­lek­tiv­tra­fik idag lång, jäm­fört med bi­len. Det här för­sla­get kor­tar res­ti­den med mer än hälf­ten och in­ne­bär att re­se­nä­rer slip­per by­ten, sä­ger Ul­ri­ka Borg.

Un­der hög­tra­fik skul­le lin­jen gå med 20-mi­nu­ter­s­tra­fik och un­der mel­lan­tra­fik, kväl­lar och hel­ger, med 30-mi­nu­ter­s­tra­fik.

Ut­ö­ver det fö­reslås även lin­je 567 få en ny sträck­ning, där fö­ra­ren slip­per pas­se­ra hårt tra­fi­ke­ra­de kors­ning­en En­kö­pings­vä­gen-Norr­viks­vä­gen. Nå­got som en­ligt för­sla­get kan kor­ta res­ti­den till Akal­la. Dä­re­mot in­går ock­så i för­sla­get att håll­plat­ser­na Jär­fäl­la kyr­ka och Tal­le­bo dras in på lin­jen. Tra­fik­för­valt­ning­ens för­slag är ute på re­miss och Jär­fäl­la kom­mun kan fram till slu­tet av maj kom­ma med syn­punk­ter till lands­ting­et som då ska fat­ta be­slut.

FOTO: MI­KAEL ANDERSSON

NYA LINJER. Barkar­bys­ta­den får mer buss­tra­fik om för­sla­gen går ige­nom. Bil­den är en gen­re­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.