Gran­nar lo­va­des lå­ga hus i om­rå­det – får sju­vå­nings­hus

När de bo­en­de i Kyrk­byn köp­te si­na tom­ter och villor trod­de de att Barkar­bys­ta­den skul­le byg­gas en bra bit bort, med läg­re hus när­mast dem. Men med den de­talj­plan som nu klub­bats ige­nom kom­mer de att få sju­vå­nings­hus runt 50 me­ter från si­na hus. GRAN­NAR I

Järfälla Tidning - - Sidan - Lou­i­se Born­hall

Det är en so­lig ef­ter­mid­dag i Kyrk­byn och många hus­håll från om­rå­det har slu­tit upp. Or­sa­ken till mötet är att gran­nar­na kän­ner sig lu­ra­de av kom­mu­nen.

– Vi köp­te vårt hus för många mil­jo­ner, det var vå­ra livs­be­spa­ring­ar. Vi köp­te en hörn­tomt där vi skul­le få kvälls­sol, vil­ket var vik­tigt för oss. Nu ska vi få fy­ra- till fem­vå­nings­hus som gran­ne, och kvälls­so­len för­svin­ner. Vi kän­ner oss lu­ra­de, sä­ger Ma­rie Skall­ström, en av gran­nar­na i Kyrk­byn.

Den 19 mars klub­ba­de kom­mun­full­mäk­ti­ge ige­nom de­talj­pla­nen för Barkar­bys­ta­den etapp tre. I pla­nen, som be­står av 4 100-4 400 bo­stä­der, in­går det att byg­ga bo­stads­kvar­ter när­mast vil­la­om­rå­det i Kyrk­byn.

En­ligt de­talj­pla­nen ska det bli en gång-och cy­kel­väg som de­lar av Barkar­bys­ta­den från Kyrk­byn. Mel­lan 20 och 30 me­ter från Kyrk­byn ska det byg­gas tre- till fyravå­nings­hus, och runt 50 me­ter från byn pla­ne­ras det för sju­vå­nings­hus, vil­ket fått de bo­en­de i Kyrk­byn att re­a­ge­ra.

När fle­ra av gran­nar­na köp­te si­na tom­ter och villor – fle­ra köp­te mark di­rekt av kom­mu­nen – ha­de de till­gång till en för­dju­pad över­sikts­plan för Barkar­bys­ta­den. I den pla­ne­ra­des det för någ­ra tu­sen bo­stä­der i he­la stads­de­len, vil­ket var vad de bo­en­de ut­gick ifrån när de köp­te mark. Men se­dan dess har tu­sen­tals fler bo­stä­der pla­ne­rats in, bland an­nat ef­ter att be­slu­tet om tun­nel­ba­nans sträck­ning till Barkar­by togs.

De bo­en­de i Kyrk­byn fick ve­ta om de ut­vid­ga­de bo­stads­pla­ner­na, där bland an­nat de när­lig­gan­de sju­vå­nings­hu­sen in­går, un­der ett sam­råd 2016, som de då pro­te­ste­ra­de mot.

De har åter­i­gen kri­ti­se­rat pla­ner­na i ett gransk­nings­ut­lå­tan­de, och me­nar att sju­vå­nings­hus ris­ke­rar skym­ma tom­ter­nas kvälls­skol och öka in­sy­nen.

Nå­got de in­te fått ge­hör

för.

– Vi sä­ger in­te nej till be­byg­gel­se, men det mås­te gö­ras på rätt sätt. Jag ha­de in­te köpt min tomt om jag ve­tat om det här, sä­ger Chia Ah­med, en av gran­nar­na.

Men kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Claes Thun­blad (S), tror att gran­nar­nas oro är obe­fo­gad.

– Ris­ken för skugg­ning är obe­fint­lig. Mel­lan den nya be­byg­gel­sen och Kyrk­byn kom­mer det att bli en väg om­gär­dad av träd och bus­kar. Man kom­mer in­te att kän­na av mötet, sä­ger han.

Kan du för­stå att de bo­en­de i Kyrk­byn blir upp­rör­da när det blir mer in­syn och mind­re pri­vat­liv än vad de trod­de när de köp­te si­na tom­ter?

– Na­tur­ligt­vis får man ha re­spekt för det. Men då pe­kar man på den högs­ta be­byg­gel­sen. Vi be­dö­mer att de pla­ne­ra­de sju­vå­nings­hu­sen lig­ger runt 50 me­ter ifrån Kyrk­byn, och det av­stån­det ska fyl­las av träd och bus­kar som mins­kar in­sy­nen.

Claes Thun­blad tror in­te hel­ler att gran­nar­na be­hö­ver oroa sig för att vär­det på vil­lor­na ska sjun­ka.

– Ny­bygg­na­tion dri­ver upp vär­det på kring­lig­gan­de hus. De kva­li­te­ter som Barkar­bys­ta­den har och kom­mer att ha ökar vär­det på he­la kom­mu­nen, sä­ger han.

Jag ha­de in­te köpt min tomt om jag ve­tat om det här.

KRI­TIS­KA. De bo­en­de i de ny­bygg­da hu

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.