Mul­ti­konst­när stäl­ler ut på hem­ma­plan

Vad har ani­me­rad film, djur­värl­den och Vin­cent van Gogh ge­men­samt? Al­la är in­spi­ra­tions­käl­lor för mul­ti­konst­nä­ren Simón Je­sus Ubei­ra från Ja­kobs­berg, som för förs­ta gång­en stäl­ler ut på hem­ma­plan.

Järfälla Tidning - - Sidan - Lou­i­se Born­hall

Mul­ti­konst­nä­ren Simón Je­sus Ubei­ra, med ar­tist­nam­net Pin­ta­mo­noz, är upp­växt på Sö­der­höj­den i Ja­kobs­berg. Ef­ter att ha ställt ut på fle­ra plat­ser i Sve­ri­ge har det nu bli­vit dags för ho­nom att vi­sa upp sin konst på hem­ma­plan, i konst­hal­len i Ja­kobs­bergs bib­li­o­tek.

Där kom­mer bå­de teck­ning­ar, må­le­ri­er, skulp­tu­rer och in­stal­la­tio­ner att vi­sas. I sin konst ar­be­tar Simón Je­sus Ubei­ra med ”ett myl­ler av ka­rak­tä­rer”, of­ta djur.

– Som li­ten äls­ka­de jag ”Pett­son och Fin­dus”, där bil­der­na in­ne­hål­ler så myc­ket de­tal­jer. Jag tyc­ker om att ut­ma­na fan­ta­sin ut­i­från djur som re­dan finns, och hit­ta på eg­na fi­gu­rer, sä­ger han.

Ut­ställ­ning­en som har ver­nis­sage i hel­gen he­ter ”JAG KAN”, och är en ord­lek med nam­net ”Ja­kan”.

– Man får ibland hö­ra att sa­ker är omöj­li­ga, och man ut­sätts för oli­ka ut­ma­ning­ar. Ut­i­från kons­ten vill jag upp­ma­na folk att tro på sig själ­va – och vå­ga gå en viss ut­bild­ning, ta kör­kort el­ler vad det nu kan va­ra.

Simón Je­sus Ubei­ra har plug­gat bå­de konst, ani­me­rad gra­fik och gra­fisk de­sign. I dag job­bar han som mo­tion de­sig­ner på en re­klam­by­rå sam­ti­digt som han äg­nar sig åt sin egen konst. Att in­te ham­na i ett fack är vik­tigt, där­för kal­lar han sig mul­ti­konst­när.

– Jag har gjort myc­ket mu­sik­vi­de­or och skivom­slag. Sam­ti­digt har jag må­lat mu­ral­mål­ning­ar, bå­de i Sve­ri­ge och ut­om­lands, haft konstut­ställ­ning­ar och hål­lit på med graf­fiti. Men jag vill att allt ska speg­la mitt bild­språk, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.