ARTUR SER TILL ATT BARKAR­BY HAR SVE­RI­GES BÄS­TA KORV

Det bör­ja­de som en li­ten skrut­tig, cy­lin­der­for­mad korv­moj. Nu kan koc­ken Artur Ozi­em­kowski och hans korv­ki­osk i Barkar­by stolt­se­ra med att ha Sve­ri­ges bäs­ta korv.

Järfälla Tidning - - Sidan -

Det är in­te så myc­ket pre­stige i korv.

J ag är korv. Jag luk­tar korv, jag tän­ker korv, jag gör korv, jag äter korv. Folk tar mig för korv lik­som. Så en­kelt är det.

Korv­bran­schen be­står av väl­digt skö­na män­ni­skor, gub­bar där det spän­ner li­te över ma­gen. Det är in­te så myc­ket pre­stige i korv. Det är mest ”fan … vi tar en öl och sma­kar på den här kor­ven”. Det är skönt. Men det är li­te svårt att ta korv på all­var, det är myc­ket sånt här ”ragg­ar­bal­le med sväng­dör­rar*” el­ler ”en stock­hol­ma­re”, tack.” Och det finns jät­te­myc­ket skämt om korv – när man job­bar med det har man hört al­la skämt du kan tän­ka dig.

Det bör­ja­de med att min pap­pa var kock. In­te finkock ut­an själv­lärd in­vand­ra­re från Po­len där han job­ba­de med mat. Al­la som kom från Po­len då ha­de eg­na verk­sam­he­ter oav­sett om det var att la­ga mat, läg­ga tak el­ler nå­got an­nat. Men jag vil­le ha nå­got an­norlun­da.

Jag köp­te en gam­mal skrut­tig Si­byl­la­burk (ga­tukök, reds anm.). När verk­sam­he­ten drog igång bör­ja­de vi med li­te schyssta­re korv från min gud­far, som gjor­de korv, och jag bör­ja­de handstop­pa själv. Och folk bör­ja­de snac­ka om det. Jag för­stod kans­ke in­te rik­tigt vad det skul­le le­da till då, att vi skul­le vin­na årets ga­tukök. Men det kän­des ju väl­digt bra.

Li­ka tyd­ligt var det in­te från bör­jan. Vis­sa da­gar har jag sut­tit i min and­ra korv­ki­osk i Län­na och tänkt ”ska jag va­ra fast här i he­la mitt liv och stir­ra på Rus­ta i 40 år till?”. Men nu har jag fak­tiskt bytt håll där så nu tit­tar jag på Jysk i stäl­let.

Jag gör mi­na kor­var hos min gud­far och så ser­ve­rar vi dem här. Men myc­ket vill ha mer, även om det of­ta har en ne­ga­tiv klang. Men i mitt fall hand­lar det om att vi­sio­nen blir tyd­li­ga­re och stör­re för var­je dag. Att job­ba hårt och star­ta nå­got från grun­den är verk­li­gen nå­got an­nat. Man har så li­te peng­ar och man vet knappt vad man syss­lar med. Jag bru­kar sä­ga att det är lät­ta­re att gö­ra kar­riär ge­nom att hop­pa på nå­gon an­nans tåg men få som vet hur man byg­ger ett lok. Om någ­ra år kans­ke folk kom­mer kun­na hop­pa på det här tå­get och gö­ra sig en kar­riär hos mig. *”Ragg­ar­bal­le med sväng­dör­rar” är helt en­kelt slang för en korv med bröd.

Text: El­li­nor Prawitz | Foto: Mi­kael Andersson

VIN­NA­RE. Med sin surkåls­s­law med bland an­nat ling­on och per­sil­ja vann Artur Ozi­em­kowski årets korv­till­be­hör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.