Två döm­da för mor­det på Ma­de­le­ne

Järfälla Tidning - - Sidan - Lou­i­se Born­hall 073-600 69 29 lou­i­se.born­hall@di­rekt­press.se

Vå­ren 2016 hit­ta­des Ma­de­le­ne från Kall­häll död, in­gju­ten i ett be­tong­block.

För­ra fre­da­gen kom tings­rät­tens dom mot den man och kvin­na som stått åta­la­de för brott mot grif­te­fri­den.

Det var i no­vem­ber 2015 som två­barns­mam­man Ma­de­le­ne, 29, från Kall­häll för­svann. Någ­ra må­na­der se­na­re hit­ta­des hon död, in­gju­ten i ett be­tong­block i ett skogs­om­rå­de i Upp­lands Väs­by.

En man i 35-års ål­dern häk­ta­des i mars 2016 mis­s­tänkt för mord. Sam­ti­digt häk­ta­des en kvin­na i 30-års ål­dern mis­s­tänkt för in­bland­ning i mor­det. En­ligt Af­ton­bla­det ska det rö­ra sig om Ma­de­le­nes ex-pojk­vän, och hans då­va­ran­de sam­bo.

Mis­stan­kar av­skrevs

Kvin­nan släpp­tes en må­nad se­na­re, och man­nen i de­cem­ber då mord­miss­tan­kar­na av­skrevs, bland an­nat för att det in­te gick att fast­stäl­la dödsor­sa­ken. Men i hös­tas

åta­la­des bäg­ge för brott mot grif­te­fri­den.

Bå­da har nu dömts i At­tun­da tings­rätt, mot sitt ne­kan­de. För­ra vec­kan föll do­men. Man­nen döms för brott mot grif­te­fri­den till fäng­el­se i ett år och sex må­na­der, och kvin­nan bland an­nat för med­hjälp till brot­tet till fäng­el­se i ett år och två må­na­der.

Köp­te myc­ket ce­ment

Därut­ö­ver döms man­nen för olov­lig kör­ning, ratt­fyl­le­ri, ringa nar­ko­ti­kabrott och ringa va­pen­brott och kvin- nan för ringa nar­ko­ti­kabrott.

Tings­rät­ten skri­ver i sin dom att man­nen och kvin­nan köp­te sto­ra mäng­der ce­ment – da­gar ef­ter att Ma­de­le­ne för­svun­nit. De ha­de ock­så sms-kon­ver­sa­tio­ner som rör­de in­kö­pen. Fle­ra fö­re­mål som kan kopp­las till be­tong­en där krop­pen hit­ta­des in­gju­ten har även hit­tats hos det ti­di­ga­re pa­ret, som de in­te kun­nat för­kla­ra för tings­rät­ten var­för de fanns där.

Tings­rät­ten har be­dömt att det är be­vi­sat att man­nen haft en di­rekt in­bland­ning i han­te­ring­en av den dö­da krop­pen. Vad gäl­ler kvin­nan be­dö­mer tings­rät­ten att hon åt­minsto­ne hjälpt man­nen med att kö­pa ce­ment och ge råd om in­gjut­ning­en.

Sex an­hö­ri­ga till kvin­nan be­gär­de ska­de­stånd från de åta­la­de för per­son­ligt li­dan­de. Nå­got tings­rät­ten be­döm­de att de i brist på be­vis­ning in­te ha­de rätt till.

Do­men kan över­kla­gas till hov­rät­ten fram till 6 april.

FOTO: MOSTPHOTOS

DÖM­DA. I för­ra vec­kan föll tings­rät­tens dom mot det ex-par som åta­lats för brott mot grif­te­fri­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.