Barkar­bys bibb­la får meröp­pet

Järfälla Tidning - - Järfälla -

Barkar­by bib­li­o­tek kom­mer att va­ra stängt från 26 mars till mit­ten av ju­ni på grund av re­no­ve­ring. Det ska bli fler stu­die­plat­ser, ett nytt stu­di­e­rum och en upp­frä­schad bar­nav­del­ning. Un­der stäng­nings­tid kom­mer det gå att lä­sa tid­ning­ar och vis­sa tid­skrif­ter i ett läs­rum. Där kom­mer bib­li­o­te­ka­ri­er att va­ra på plats tis­da­gar och tors­da­gar 12-14:30 un­der vå­ren.

I bör­jan av au­gusti in­förs även Meröp­pet, ett sy­stem som möj­lig­gör för be­sö­ka­re att kom­ma in på bib­li­o­te­ket ut­an­för or­di­na­rie öp­pet­ti­der. För att få till­gång till tjäns­ten be­hö­ver du ha ett lå­ne­kort, va­ra minst 18 år och re­gi­stre­ra dig som meröp­pet-med­lem.

FOTO: ULRICA ANDERSSON

RE­NO­VE­RING. Barkar­by bib­li­o­tek ska re­no­ve­ras och få meröp­pet. Bil­den är en gen­re­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.