Jär­fäl­la får bi­drag till ut­sat­ta om­rå­den

Sång­vä­gen, Ter­mo­vä­gen och Sö­der­höj­den kan få för­stärk­ning till in­sat­ser för ökad trygghet, hög­re val­del­ta­gan­de och mot ar­bets­lös­het. Jär­fäl­la är en av 32 kom­mu­ner som får rätt att sö­ka stat­li­ga peng­ar för att bry­ta seg­re­ga­tion.

Järfälla Tidning - - Järfälla - Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou

– Vi kom­mer de­fi­ni­tivt att sö­ka peng­ar, det är en väl­digt bra sats­ning, sä­ger Claes Thun­blad (S), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, om re­ge­ring­ens mil­jard­sats­ning som pre­sen­te­ra­des i för­ra vec­kan.

Med start nu i år av­sät­ter re­ge­ring­en, ge­nom en över­ens­kom­mel­se med Väns­ter­par­ti­et, peng­ar till kom­mu­ner som har om­rå­den med ”so­cio­e­ko­no­mis­ka ut­ma­ning­ar”. In­om tre år ska den år­li­ga sum­man lig­ga på 2,2 mil­jar­der per år, fram till och med 2027.

Kom­mu­ner med bo­stads­om­rå­den som ”kraf­tigt av­vi­ker” från riks­snit­tet, en­ligt fy­ra kri­te­ri­er, kan an­sö­ka om peng­ar. Kri­te­ri­er­na är: hur stor an­del av de vux­na som job­bar, hur många som är lång­tids­ar­bets­lö­sa, an­de­len låg­ut­bil­da­de och stor­le­ken på val­del­ta­gan­det, en­ligt ett PM från re­ge­rings­kans­li­et.

Peng­ar­na som söks ska gå till ex­em­pel­vis in­sat­ser för barn och unga, trygg­hets­sats­ning­ar, ökad sys­sel­sätt­ning och ökat val­del­ta­gan­de.

– Det är pre­cis det här vi job­bar med på Sång­vä­gen, Ter­mo­vä­gen och på Sö­der­höj­den och vi vill i förs­ta hand ut­ö­ka det ar­be­tet. Men en sak där vi kan bli bätt­re är att sam­ver­ka med för­e­nings­li­vet i de här om­rå­de­na, att job­ba mer mot vux­na, sä­ger Claes Thun­blad.

FOTO: ROLAND MAG­NUS­SON

HJÄLP. Jär­fäl­la kom­mun pla­ne­rar att sö­ka peng­ar ur pot­ten med stat­li­ga peng­ar som ska gå till ar­be­tet mot seg­re­ga­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.