Vik­sjös hund­bajs­kor­gar är över­ful­la – töm dem!

Järfälla Tidning - - Tyck Om! -

Var­för skö­ter kom­mu­nen in­te sitt upp­drag att töm­ma hund­bajs­kor­gar­na i Vik­sjö? Som hundä­ga­re vill vi ploc­ka upp ef­ter vå­ra hun­dar och kas­ta i de kor­gar som finns. Un­der lång tid har bris­ter­na, förts fram till kom­mu­nen via kom­mun­di­rek­tör, bygg­nads- och mil­jö­di­rek­tör och ser­vice­kon­to­ret dock ut­an för­vän­tat re­sul­tat. Det blir myc­ket gri­sigt när kor­gar­na är så fyll­da att baj­spå­sar­na lig­ger ut­sprid­da på mar­ken. Dess­utom ut­an­för en sko­la på bar­nens rast­plats.

När skall kom­mu­nen ta kraft­tag för att kom­ma till rät­ta med mil­jöpro­ble­met? En av fle­ra ar­ga hundä­ga­re

FOTO: PRI­VAT

FULLT. Var­för töms in­te hund­bajs­kor­gar­na?, frå­gar sig in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.