Så bra koll har Jär­fäl­la­bor­na på de lo­ka­la po­li­ti­ker­na

FÅ KÄN­NER IGEN JÄRFÄLLAPOLITIKERNA: ”Det är svårt att nå ut i me­diebru­set

Järfälla Tidning - - Sidan 1 -

Det är fre­dags­ef­ter­mid­dag i Kall­häll och Ja­kobs­berg när vi be­ger oss ut med ett häf­te i högs­ta hugg. Häf­tet be­står av namn och bild på re­pre­sen­tan­ter för de åt­ta par­ti­er som styr och stäl­ler i Jär­fäl­la. Ut­ma­ning­en är att pa­ra ihop rätt po­li­ti­ker med rätt par­ti.

Få igen­kän­da

Av de tio per­so­ner som går ige­nom häf­tet är det en per­son som kan stolt­se­ra med full pott. Nio av tio har koll på att Claes Thun­blad (kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de), är so­ci­al­de­mo­krat. Sex av tio vet att op­po­si­tions­rå­det Ce­ci­lia Löf­green är mo­de­rat, och fem av tio kän­ner igen Ap­h­ram Mel­ki som cen­ter­par­tist, vil­ket gör dem till de tre mest igen­kän­da po­li­ti­ker­na.

Själv­klart är det ing­et sta­tis­tiskt sä­ker­ställt un­der­lag, men kanske en fing­er­vis­ning om hur det lig­ger till med kun­ska­per­na om kom­mun­pam­par­na.

Vi stö­ter på fle­ra per­so­ner som in­te ens vill slänga ett öga på häf­tet när de hör vad det hand­lar om.

– Lo­kal­po­li­ti­ker? De har jag ing­en koll på alls, ut­bris­ter fle­ra per­so­ner som i en kör.

– Jag kan kän­na igen vis­sa namn och an­sik­ten från att ha följt lo­kal­pres­sen, men har in­te jät­te­bra koll, sä­ger en an­nan.

Så hur vik­tigt tyc­ker po­li­ti­ker­na själ­va det är att va­ra igen­kän­da av väl­jar­na?

– Att va­ra igen­känd är ing­et själ­vän­da­mål, men det är vik­tigt att Jär­fäl­la­bor ska ha ett an­sik­te på oss som på­ver­kar de­ras var­dag i stor ut­sträck­ning. Vi ska in­te ha po­li­ti­ker som göm­mer sig, sä­ger Claes Thun­blad (S).

Mo­de­ra­ter­nas Ce­ci­lia Löf­green hål­ler med.

– Mo­de­ra­ter­na är ett av Jär­fäl­las störs­ta par­ti­er, så det är rim­ligt att jag är igen­känd, sä­ger hon, och pe­kar sam­ti­digt på att det finns vis­sa ut­ma­ning­ar i att lig­ga ett sten­kast från Stock­holm:

– Jag tror att Jär­fäl­la­bor­na är pre­cis li­ka in­tres­se­ra­de av att ha ett väl­fun­ge­ran­de sam­häl­le som folk i and­ra kom­mu­ner. Men man mås­te för­stå att Jär­fäl­la är en del av Stock­holms­re­gi­o­nen. Man kan vak­na i Jär­fäl­la, åka till job­bet i en an­nan kom­mun, träf­fa en kom­pis i en tred­je och pas­se­ra en fjär­de kom­mun på vägen hem.

Hur me­die­be­vak­ning­en ser ut har ock­så stor på­ver­kan, me­nar Claes Thun­blad.

– Att nå ut i lo­kal­pres­sen (Jär­fäl­la Tid­ning och Mitt i Jär­fäl­la, reds anm.) är jät­te­vik­tigt. Det är säl­lan eter­me­dia speg­lar kom­mu­nen, och det finns ing­en dags­tid­ning här, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Men kom­mun­po­li­ti­ken är den som främst på­ver­kar män­ni­skors var­dag. Äldre­omsorg, sko­la, hur kom­mu­nen väx­er el­ler in­te av­görs ju på kom­mu­nal ni­vå, sä­ger Claes Thun­blad.

”Mås­te ha kopp­ling”

Ap­h­ram Mel­ki (C) in­stäm­mer i att det är svårt att nå ut i me­diebru­set med Stock­holm som grann­kom­mun. Lik­som si­na po­li­tis­ka kol­le­gor näm­ner han so­ci­a­la me­di­er, att be­sö­ka ar­bets­plat­ser, för­e­nings­liv och an­nat som me­del för att mö­ta väl­ja­re och fö­ra di­a­log.

– Vi mås­te ha en kopp­ling till män­ni­skor­na vi re­pre­sen­te­rar och in­te va­ra långt ifrån dem. An­nars är vi kör­da, sä­ger Ap­h­ram Mel­ki.

Lo­kal­po­li­ti­ker? De har jag ing­en koll på alls.

De fles­ta har nog koll på att det är dags att be­ge sig till val­lo­ka­len i sep­tem­ber. Men hur många har egent­li­gen koll på si­na lo­ka­la po­li­ti­ker? Vi gav oss ut på stan för att ta pul­sen på Jär­fäl­la­bor­nas kun­ska­per.

LO­KAL­PO­LI­TI­KER. So­fia Ar­men­te­ros Eng­le­son, 30 från Ja­kobs­berg sat­te noll av åt­ta po­li­ti­ker. ”Jag är in­te alls in­satt i po­li­tik, jag var mer in­satt som yng­re men nu har jag in­te tid el­ler ork. Jag ser mest lo­kal­po­li­ti­ker­nas an­sik­ten på plan­scher. Men...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.