Hur väl kän­ner du di­na Jär­fäl­lag­ran­nar?

Hur många föd­des i Jär­fäl­la för­ra året, och hur gam­la är vi egent­li­gen? Tes­ta di­na kun­ska­per i vårt quiz, som byg­ger på SCB:s be­folk­nings­sta­tistik från 2017.

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Quiz: Lou­i­se Born­hall, So­fia White

1 NY­FÖD­DA Un­der för­ra året kun­de vi väl­kom­na mas­sor av ny­föd­da Jär­fäl­la­bor till värl­den (världs­her­ra­väl­det är nä­ra). Men ex­akt hur många Jär­fäl­la­bor föd­des egent­li­gen 2017? 1. 591 X. 885 2. 1 003 2 NYA GRAN­NAR Al­la vill ha en bit av ka­kan. In­te kons­tigt att be­folk­ning­en väx­er så det kna­kar än­da bort till Kungs­äng­en. Hur många fler blev vi un­der 2017? 1. 2 041 per­so­ner fler X. 3 199 per­so­ner fler 2. 5 026 per­so­ner fler 3 ME­DEL­ÅL­DERN Att Jär­fäl­la­bor är ett sär­skilt fräscht och trev­ligt gäng vet vi ju re­dan. Men vil­ken är egent­li­gen ge­nom­snitts­ål­dern för en Jär­fäl­la­bo? 1. 37,2 år X. 39, 2 år 2. 40,5 år 4 BEFOLKNINGSTÄTHET Att Jär­fäl­la­bor­na bli­vit fler un­der det gång­na året har vi kon­sta­te­rat. Men hur nä­ra in­på varand­ra bor vi egent­li­gen? 1. 987 in­vå­na­re per kvadrat­kilo­me­ter X. 1 150,7 in­vå­na­re per kvadrat­kilo­me­ter 2. 1 421,4 in­vå­na­re per kvadrat­kilo­me­ter

5 BRUM, BRUM!

En tur ute på Jär­fäl­las vägar och par­ke­rings­plat­ser vitt­nar om att vi är långt ifrån en bil­fri be­folk­ning. Hur många pri­vat­äg­da per­son­bi­lar per 1 000 in­vå­na­re finns re­gi­stre­ra­de här?

1. 225 bi­lar per 1 000 in­vå­na­re

X. 328 bi­lar per 1 000 in­vå­na­re

2. 426 bi­lar per 1 000 in­vå­na­re 6 SINGELLIV Den störs­ta an­de­len hus­håll i Jär­fäl­la be­står av fy­ra per­so­ner. Men en hel del får be­stäm­ma helt själ­va vil­ken mat som ska fin­nas i kyl­skåpet. Hur många pro­cent av kom­mu­nens hus­håll be­står av en per­son? 1. 19,5 % X. 23,7 % 2. 14,2 %

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.