19-åring­en från Vik­sjö

blev mäs­ta­re i pa­ral­lell­sla­lom

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Ven­de­la Ögren jt@di­rekt­press.se

Eme­lie Hen­ning, som åker för Jär­fäl­la Al­pi­na klubb, tog sig he­la vägen till pris­pal­len i pa­ral­lell­sla­lom un­der SM­vec­kan i Tär­na­by. Hon kva­la­de in som sjua och mot­stån­da­ren i fi­na­len för­ra sön­da­gen blev den mer ru­ti­ne­ra­de An­na Swenn-Lars­son.

– Jag tänk­te att nu är det ba­ra att kö­ra och fo­ku­se­ra på min eg­na åk­ning, istäl­let för att bli stres­sad över hur hon kör­de bred­vid mig. Jag kän­de sen hur jag sat­te mi­na sväng­ar, sä­ger Eme­lie Hen­ning om and­ra åket.

Förs­ta åket var jämnt och med chans att ta sitt sjät­te guld star­ta­de An­na Swen­nLars­son med en för­del på 0,057 se­kun­der i det and­ra åket.

Men med en bra av­slut­ning tog Eme­lie Hen­ning ikapp An­na Sween-Lars­sons mar­gi­nel­la led­ning – och vann.

– Det trod­de jag verk­li­gen in­te in­nan, visst kän­des det bra men jag trod­de ab­so­lut in­te att det skul­le slu­ta med vinst. An­na är rik­tigt vass och har vun­nit myc­ket i världs­cu­pen, sä­ger hon.

Nu vän­tar en må­nad fylld av täv­ling­ar in­nan sä­song­en tar slut. Om hon själv får dröm­ma finns det ett till guld som hon vill få med sig hem till Vik­sjö.

– Att vin­na ett OS-guld är dröm­men, det skul­le va­ra jät­te­coolt, sä­ger Eme­lie Hen­ning.

FO­TO: META SJÖDIN

GULD. Eme­lie Hen­ning från Vik­sjö har ta­git SM-guld i pa­ral­lell­sla­lom. Bil­den är ta­gen i ett an­nat sam­man­hang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.