Ri­ta på bibb­lans väg­gar på påsklo­vet

Järfälla Tidning - - Järfälla -

Efter regn kom­mer sol­sken och efter påsk kom­mer påsklov. Åt­minsto­ne om du är i skol­ål­dern. För lov­le­di­ga ar­ran­ge­rar kom­mu­nens bib­li­o­tek en rad gra­tis­ak­ti­vi­te­ter.

Till ex­em­pel kan den som vill ri­ta på en av bibb­lans bygg­väg­gar i Ja­kobs­berg, tisdag den 3 april. Per­fekt lä­ge att sät­ta färg på en grå bygg­till­va­ro, allt­så. Sam­ma dag och plats går det ock­så att påsk­pyss­la. Även på Her­resta bib­li­o­tek kom­mer det gå att pyss­la un­der tis­da­gen, där med åter­vun­net ma­te­ri­al.

På onsdag är det graf­fitiworks­hop för barn från 8 år i Her­resta, vil­ket krä­ver fö­ran­mä­lan. För in­fo om fler ak­ti­vi­te­ter och ti­der, se bib­li­o­te­kets hem­si­da!

FO­TO: JÄR­FÄL­LA BIB­LI­O­TEK

PYS­SEL. Graf­fiti och vägg­mål­ning var­vas med tra­di­tio­nellt påsk­pys­sel på bibb­lan un­der lo­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.