Ro­bot ska hjäl­pa till med far­li­ga so­por

Järfälla Tidning - - Järfälla -

Snart kan det bli lät­ta­re att sor­te­ra far­ligt av­fall i Jär­fäl­la. För­ra vec­kan be­slu­ta­de tek­nis­ka nämn­den om att hit­ta en lämp­lig plats för en mil­jöro­bot.

– På en van­lig åter­vin­nings­sta­tion går det in­te att läm­na far­ligt av­fall. Den här ro­bo­ten skul­le pla­ce­ras centralt, nä­ra pen­del­tåg, så att det en­kelt går att ta sig dit, sä­ger Aman­da Palm­sti­er­na (MP), ord­fö­ran­de i tek­nis­ka nämn­den.

För att slänga nå­got i ro­bo­ten öpp­nar man en luc­ka ge­nom sms. När den blir full lar­mar den själv till sop­häm­ta­ren. Nu tit­tar man på hur ro­bo­ten kan ta plats i bud­ge­ten in­för 2019. I dags­lä­get går det att läm­na far­ligt av­fall på Gör­välns åter­vin­nings­sta­tion.

Är änt­li­gen vå­ren på in­gång? 8 gra­der och sol­sken idag. Hop­pas verk­li­gen att det fort­sät­ter så­här!

twit­ra­de @GWHa­ge­lin om den stun­dan­de vå­ren i Kall­häll i sön­dags. Vi får väl se vad som hän­der med vå­ren, april som vän­tar runt hör­net är ju som känt lu­rigt när det gäl­ler vä­der och vind...

MIL­JÖRO­BOT. Så här kan ro­bo­ten se ut, bil­den kom­mer från Stock­holm stad. FO­TO: AMAN­DA PALM­STI­ER­NA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.