Nya Barkar­bys­ta­dens liv och le­ver­ne ham­nar på mu­se­um

Det må va­ra Jär­fäl­las yngs­ta kom­mun­del. Men nu ska Barkar­bys­ta­den och dess in­vå­na­re bli ett mu­sei­pro­jekt - ge­nom en podcast, film­pro­duk­tion och in­sam­ling av be­rät­tel­ser.

Järfälla Tidning - - Järfälla - Lou­i­se Born­hall

Det är Stock­holms läns mu­se­um som un­der vå­ren ge­nom­för en di­gi­tal en­kät, där bo­en­de i Barkar­bys­ta­den får sva­ra på frå­gor om var­för de flyt­ta­de till om­rå­det, vad de tyc­ker om stads­de­len och om hur var­dags­li­vet ser ut.

Ma­te­ri­a­let ska pub­li­ce­ras på mu­se­ets hem­si­da, och pro­jek­tet ska föl­jas upp om 10-20 år för att se vad som då hun­nit hän­da med om­rå­det.

– Vi som mu­se­um vill do­ku­men­te­ra den här plat­sen ef­tersom vi vet att den kom­mer för­änd­ras myc­ket. Vi vill ta tem­pen på Barkar­bys­ta­den och hö­ra vad män­ni­skor tän­ker om sitt om­rå­de, sä­ger Moa Beskow, et­no­log vid Stock­holms läns mu­se­um.

Hit­tills har hon in­ter­vju­at Barkar­bys­ta­den­bor, och till hös­ten ska en podcast i tre de­lar släp­pas. Ett med fo­kus på då­tid, ett på sam­tid och ett på fram­tid, där oli­ka per­so­ner kom­mer att pra­ta om Barkar­bys­ta­den ut­i­från si­na per­spek­tiv.

– För­hopp­ning­en är att det fö­der ett in­tres­se för om­rå­det bland de som bor här, vil­ket blir iden­ti­tets­ska­pan­de. Men ock­så att de som vill flyt­ta hit ska få en bild av plat­sen, sä­ger Moa Beskow.

Dess­utom är pla­nen att ge­nom­fö­ra en film­pro­duk­tion i Barkar­bys­ta­den, där tit­ta­ren kan ”pro­me­ne­ra runt” i om­rå­det och stan­na på oli­ka plat­ser, på sam­ma sätt som i Goog­le maps.

– Jag hop­pas att vi får kom­ma hem till folk så att det ska bli som att häl­sa på hos Barkar­bys­ta­den­bor.

FO­TO: MOA BESKOW

MU­SE­UM. Barkar­bys­ta­den är en del av ett pro­jekt på Stock­holms läns mu­se­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.