Rub­be: 35-40 pkt

Järfälla Tidning - - Järfälla -

DJUP

Hen­ning Man­kell Året är 1914 och Lars To­bi­as­son-Svart­man har ett hemligt mi­li­tärt upp­drag att fin­na en far­led i Ös­ter­göt­lands skär­gård. Han le­ver för sitt lod, för att mä­ta och kon­trol­le­ra. Li­vet ställs på än­da då han mö­ter en kvin­na som bor en­sam på ett skär, han ham­nar i dra­ma­tis­ka hän­del­ser och en här­va av lögn­er.

GLÄDJESTRANDEN

Ellen Matt­son Be­rät­tel­sen om flic­kan To­ra ut­spe­las på Bo­hus­läns kust, det är ti­digt 1800-tal. Med sin styv­far och mor­bror, två vitt skil­da per­son­lig­he­ter, skö­ter hon går­den som hon ärvt – el­ler har hon det in­te? Ellen Matt­son skild­rar still­samt en hand­lings­kraf­tig flic­kas ut­veck­ling från barn till ung kvin­na.

NATT I VENEDIG

Don­na Le­on Kom­mis­sa­rie Gui­do Bru­net­ti i Venedig an­vän­der för­stås po­lis­båt vid ut­ryck­ning­ar, in­te po­lis­bil. Don­na Le­on, ame­ri­kansk för­fat­ta­re bo­satt i Venedig, har skri­vit en lång rad ro­ma­ner om Bru­net­ti som lö­ser si­na fall ge­nom klas­siskt po­lis­ar­be­te och som har en för­kär­lek till det ita­li­ens­ka kö­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.