Dri­ver ni med Kungs­äng­en­bor?

Järfälla Tidning - - Tyck Om! -

Nu har än­nu ett för­slag till bygg­na­tion på Tibb­leäng­en lan­dat i knät på oss. Det nya för­sla­get är nå­got för­änd­rat från skräck­för­sla­get från 2016 vil­ket kri­ti­se­ra­des kraf­tigt av kring­bo­en­de och fle­ra kom­mu­na­la av­del­ning­ar. Årets för­slag in­ne­hål­ler fort­fa­ran­de många och sto­ra bygg­na­der (10 hög­hus och 23 rad­hus). Des­sa kom­mer full­stän­digt do­mi­ne­ra och för­stö­ra har­mo­nin och ut­blic­ken i Grö­naDa­len. De pla­ne­ra­de hög­hu­sen kom­mer verk­li­gen bli en ud­da få­gel i för­hål­lan­de till all be­fint­lig be­byg­gel­se i och runt Grö­na-Da­len. Ty­värr vitt­nar även årets för­slag med 10 hög­hus i Grö­na-Da­len om att po­li­ti­ker och tjäns­te­män på kom­mu­nens bygg­nads­av­del­ning ver­kar sak­na all för­stå­el­se och kun­skap om vär­de­na som Grö­na-Da­len ger och be­ty­der för oss med­bor­ga­re i Kungs­äng­en. Al­la syn­punk­ter som in­kom till kom­mu­nen i sam­band med bygg­för­sla­get 2016 , på­pe­ka­de att för­sla­get in­ne­höll för många och för sto­ra bygg­na­der. För att pas­sa in i om­rå­det, är be­tyd­ligt läg­re bygg­na­der lämp­ligt, max­i­malt två (2) vå­ning­ar vo­re la­gom. Det skul­le dess­utom be­ty­da fär­re lä­gen­he­ter och där­med en mind­re ök­ning av tra­fik på Hjort­ronvä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.