Ett steg när­ma­re ett sam­ar­be­te kring gokar­ten

Näs­ta vec­ka vän­tas kul­tur-, de­mo­kra­ti- och fri­tids­nämn­den i Jär­fäl­la be­slu­ta att kom­mu­nen ska va­ra va­ra med och del­fi­nan­si­e­ra ar­ren­det för go­kart­ba­nan i Stä­ket. Det be­ty­der att det förs­ta ste­get tas för att få till ett kom­munö­ver­skri­dan­de sam­ar­be­te kring

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou

Vid års­skif­tet gick go­kart­ba­nans gam­la ar­ren­de­av­tal ut och un­der ett par in­ten­si­va vec­kor i slu­tet av 2017 var det osä­kert ifall ba­nan i Stä­ket över­hu­vud­ta­get skul­le kun­na va­ra kvar. Men till slut ena­des mar­kä­ga­ren Sol­len­tu­na hä­radsall­män­ning och mo­tor­klub­ben Jär­fäl­la MK om ett nytt ti­o­å­rigt av­tal.

Det in­ne­bar en kraf­tig höj­ning av ar­ren­det – från knappt 400 00 kro­nor till 2,5 mil­jo­ner i års­hy­ra. Som en del av lös­ning­en ini­ti­e­ra­de Stock­holmsid­rot­ten ett sam­ar­be­te mel­lan fle­ra kom­mu­ner, de fles­ta i Stockholms län. Tan­ken är att al­la kom­mu­ner, som har unga med­lem­mar i mo­tor­klub­ben (upp till 20 år), be­ta­lar en sum­ma som mot­sva­rar an­ta- let med­lem­mar. Det ska ge­men­samt täc­ka hal­va ar­ren­det, res­ten ska klub­ben själv stå för.

Näs­ta vec­ka ska kul­tur-, de­mo­kra­ti- och fri­tids­nämn­den ta ställ­ning till om Jär­fäl­la ska va­ra med på den idén. För­sla­get gäl­ler två år, och med för­ut­sätt­ning att öv­ri­ga 28 kom­mu­ner ha­kar på.

Vill få ett av­slut

Om be­slu­tet klub­bas är det­ta ett vik­tigt förs­ta steg i rätt rikt­ning, me­nar Ro­ger Vin­te­mar, verk­sam­hets­le­da­re på Stock­holmsid­rot­ten, som sam­ord­nar be­ske­den från al­la kom­mu­ner.

– Jär­fäl­la är nyc­kel­kom­mun ef­tersom ba­nan lig­ger där. Fram tills nu har det va­rit li­te stil­le­stånd i frå­gan, nu hop­pas jag att ma­jo­ri­te­ten av de and­ra sä­ger ja. Nu vill vi kny­ta ihop säc­ken, sä­ger Ro­ger Vin­te­mar.

Även om inga for­mel­la be­slut är tag­na har fle­ra kom­mu­ner ut­tryckt sig po­si­tivt till sam­ar­be­tet, däribland Stock­holm och Sol­len­tu­na, som har flest med­lem­mar och där­med kom­mer att stå för de störs­ta de­lar­na av ar­ren­det. To­tal­sum­man för vad kom­mu­ner­na kom­mer stå för är 1,2 mil­jo­ner kro­nor.

I Jär­fäl­la MK är man glad att det här ste­get nu kan tas men ord­fö­ran­den Gö­ran Åsén tyc­ker att Jär­fäl­la kom­muns åta­gan­de bor­de va­ra stör­re.

– Nu har vi ju ett ti­o­års­kon­trakt men för­sla­get om fi­nan­sie­ring gäl­ler ba­ra två år. Kom­mu­nen bor­de se det se­ri­öst och lång­sik­tigt, sä­ger han.

Och fak­tum är att det i skri­vel­sen ock­så står att må­let är att bör­ja se sig om ef­ter al­ter­na­ti­va plat­ser för ba­nan, re­dan från och med i år.

Lång­sik­tig lös­ning

Men ord­fö­ran­den för kul­tur-, de­mo­kra­ti- och fri­tids­nämn­den, Mi­ka Metso (S), me­nar att man sat­sar lång­sik­tigt.

– Det finns inga för­slag i kom­mu­nen som går ut på att få bort ba­nan. Men det åter­står att se hur den bäs­ta lång­sik­ti­ga lös­ning­en för en re­gi­o­nal ba­na ser ut. Vi vill va­ra med och hit­ta den lös­ning­en. Är det Stä­ket så blir det i Stä­ket. Nu är det vik­tigt att i lugn och ro tit­ta på det­ta, sä­ger Mi­ka Metso.

FOTO: MIKAEL AN­DERS­SON

PÅ GÅNG. Näs­ta vec­ka vän­tas po­li­ti­ker­na be­slu­ta om Jär­fäl­la kom­mun ska va­ra med och del­fi­nan­si­e­ra ar­ren­det för go­kart­ba­nan i Stä­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.