Systrarna hedrar Ja­kan­pro­fi­len Ken­ta med egen öl

Nej, man be­hö­ver in­te va­ra en skäg­gig hip­s­ter för att ge sig in i öl­bran­schen. Det me­nar hel­tids­ar­be­tan­de mam­mor­na Ma­lin och Ce­ci­lia från Spånga som gjort en egen öl tilläg­nad en släk­ting – ”Dom kal­lar oss mods”-pro­fi­len Ken­ta Gustafs­son.

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Text: So­fia White | Foto: Mikael An­ders­son

Systrarna Ma­lin Gustafs­son och Ce­ci­lia Sjögren, upp­väx­ta i Sund­by, Spånga, har all­tid va­rit in­tres­se­ra­de av god mat och dryck. För två år se­dan fick de idén att de skul­le gö­ra en egen öl, till min­ne av Mal­ins svär­far – den nu av­lid­na Ken­ta Gustafs­son.

Gick bort i can­cer

Ken­ta Gustafs­son, som väx­te upp i Grims­ta, är en väl­känd pro­fil. In­te minst ef­ter sin med­ver­kan i Ste­fan Jarls do­ku­men­tär­se­rie Mods-tri­lo­gin. Som ett in­bi­tet Ham­mar­by-fan har Ken­ta ock­så bli­vit iko­nisk för Ba­jensup­port­rar, som anam­mat hans låt ”Just i dag är jag stark”.

– Ken­ta gick bort i can­cer 2003 och in­nan dess hann han bli väl­digt folk­kär. Med ölen vill vi hyl­la ho­nom och hans fans, sä­ger Ce­ci­lia Sjögren när vi mö­ter systrarna i Mal­ins lä­gen­het i An­ne­dal.

På väg­gar­na i den lju­sa lä­gen­he­ten häng­er svart­vi­ta fo­ton av Ken­ta i yvig mu­stasch.

– I två år gick vi och fun­de­ra­de på idén, vi ha­de ju ald­rig gjort nå­got så­dant ti­di­ga­re, och fa­milj och jobb kom he­la ti­den emel­lan. Men i hös­tas kän- de vi ba­ra att nu gör vi det här, sä­ger Ma­lin Gustafs­son.

Sagt och gjort. Systrarna kom i kon­takt med öl­kon­sul­ten Paul Petrik, som hjälp­te dem med det prak­tis­ka. Rät­tig­he­ter till att an­vän­da Ken­tas namn fick de via Mal­ins man – Ken­tas son.

– Vå­ra van­li­ga jobb och fa­mil­jer har va­rit prio ett. Man har fått ta den tid man har. Vi har ta­git små steg i ta­get, och sak­ta men sä­kert har vi kom­mit fram­åt. Och till slut går det om man ger sig fan på det, sä­ger Ce­ci­lia Sjögren.

I för­ra vec­kan bör­ja­de pu­bar­na La­ger­ba­ren på Göt­ga­tan och Lå­dan på Lunt­ma­kar­ga­tan att ser­ve­ra syst­rar­nas Ken­ta-öl – en tjec­kisk, ljus, la­ger – i sam­band med Ba­jen-fan­sens år­li­ga vår­marsch.

– Min man är ett stort Ba­jen-fan, det är klart att det har smit­tat av sig från hans pap­pa. Jag och syr­ran är nog inga fot­bollsfans, vi är Sve­rigefans. Men vi gil­lar ge­men­ska­pen och det är kul att få va­ra med, sä­ger Ma­lin Gustafs­son.

”Väl­digt ro­ligt”

Men att ge sig in i en helt ny bransch har in­te va­rit helt lätt.

– Själv­för­tro­en­det har gått upp och ner. Vis­sa da­gar kän­ner man ”wow det här kom­mer gå jät­te­bra”, and­ra da­gar kän­ner man ”syr­ran nej jag vet in­te”. Men of­tast kom­plet­te­rar vi varand­ra, sä­ger Ma­lin Gustafs­son.

Må­let är nu att Sys­tem­bo­la­get ska ta in Ken­ta-ölen på flas­ka.

– Folk tyc­ker det är väl­digt ro­ligt att det är två kvin­nor som har gjort det här. Vi är inga skäg­gi­ga hip­s­ters, men vi kan ge oss in i öl­bran­schen än­då. Men nå­gon­stans mås­te man ju bör­ja. Om tju­go år är det kanske många fler kvin­nor som gör öl, sä­ger Ma­lin Gustafs­son.

Vi har ta­git små steg i ta­get, och sak­ta men sä­kert har vi kom­mit fram­åt. Och till slut går det om man ger sig fan på det.

IKON. ”Det finns en stor sprid­ning på Ken­tas fans. Allt från 20-åring­ar till sex­tio­å­ring­ar som väx­te upp med Ken­ta på sex­tio­ta­let vet vem han är”, sä­ger systrarna.

ÖLFANTASTER. ”Vi är nör­di­ga med allt vi dric­ker”, sä­ger ölen­tu­si­as­ter­na Ce­ci­lia Sjö­ström och Ma­lin Gustafs­son som gjort en öl tilläg­nad Mal­ins svär­far Ken­ta Gustafs­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.