HÄR SAM­SAS FLE­RA SPRÅK I SAM­MA HEM

Tys­ka på mån­da­gar, mon­go­lis­ka på tis­da­gar och svens­ka på ons­da­gar är var­dag för den här Jär­fälla­fa­mil­jen.

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Louise Bornhall

I hös­tas ställ­de sig för­äld­rar­na Nomun­ge­rel Ny­am­jav och Man­lai Lk­hag­va­dorj en frå­ga. Vil­ket språk skul­le de lä­ra sin ny­föd­da son?

Vi sit­ter i fa­mil­jens kök med öp­pen plan­lös­ning i Ja­kobs­berg. Men vi bör­jar med att bac­ka ban­det någ­ra år. Nomun­ge­rel och Man­lai flyt­ta­de från hem­lan­det Mon­go­li­et till Tyskland för att plug­ga i slu­tet av 90-ta­let, och blev kvar i tio år. Där fick de si­na två dött­rar, Bör­tejin och Emujin Man­lai (i Mon­go­li­et blir pap­pans för­namn bar­nens ef­ter­namn).

– Vi pra­ta­de mon­go­lis­ka hem­ma med bar­nen, men de bör­ja­de på tysk för­sko­la när de ba­ra var någ­ra må­na­der. Så tys­ka blev näs­tan de­ras mo­ders­mål, sä­ger Nomun­ge­rel.

Blan­dar oli­ka språk

2009 gick flytt­las­set till Ja­kobs­berg. I Jär­fäl­la är runt en tred­je­del av be­folk­ning­en ut­ri­kes föd­da, och har ett an- nat mo­ders­mål än svens­ka. Här hem­ma ta­las tre oli­ka språk till var­dags. Nomun­ge­rel och Man­lai (som bå­da lär­de sig rys­ka un­der sin skol­tid) pra­tar mon­go­lis­ka med varand­ra och tys­ka med dött­rar­na. De pra­tar i sin tur svens­ka med varand­ra och va­ri­e­rar mel­lan tys­ka och svens­ka när de pra­tar med för­äld­rar­na. Rö­rigt? Det tyck­te i al­la fall fa­mil­jen, som har för­sökt in­fö­ra oli­ka språk­da­gar.

– Vi tänk­te pra­ta tys­ka på mån­da­gar, mon­go­lis­ka på tis­da­gar, svens­ka på ons­da­gar ... men vi glöm­de av det he­la ti­den, det var jät­tesvårt, sä­ger Man­lai och skrat­tar. Nomun­ge­rel fyl­ler i: – Det är svårt att pra­ta ba­ra ett språk! Sär­skilt när jag är arg el­ler ir­ri­te­rad, då bör­jar jag blan­da.

I dag har tje­jer­na tys­ka som hem­språk i sko­lan, men mon­go­lis­kan har bli­vit li­dan­de.

– När jag ser på vi­de­or från när jag var li­ten kan jag bli choc­kad över hur bra mon­go­lis­ka jag pra­ta­de. Och jag und­rar när jag slu­ta­de? Jag för­står fort­fa­ran­de, men pra­tar det in­te. Ut­ta­let är svårt, sä­ger Bör­tejin.

Hon för­sö­ker öva mon­go­lis­ka på som­ma­ren när in­te an­nat plugg tar upp tid. Till var­dags går hon på ett eng­elsk­språ­kigt gym­na­si­um, lä­ser tys­ka och frans­ka som mo­der­na språk, och på fri­ti­den övar hon ko­re­ans­ka i en app.

– Jag bör­ja­de lyss­na på ko­re­ansk mu­sik i som­ras, och vil­le lä­ra mig språ­ket. Nu kan jag för­stå sam­man­hang­et i lå­tar­na. Jag har för­sökt att lä­ra mig man­da­rin ti­di­ga­re, men det var svårt. Ko­re­ans­ka är myc­ket lät­ta­re!

Dröm­mer på tys­ka

Med så många språk i om­lopp – vil­ket språk dröm­mer och tän­ker fa­mil­je­med­lem­mar­na på?

– Jag dröm­mer of­tast på tys­ka, men ock­så på mon­go­lis­ka. Men om jag tän­ker på vad jag skul­le sä­ga i en viss si­tu­a­tion, så tän­ker jag på det språk jag skul­le an­vän­da i si­tu­a­tio­nen, sä­ger Man­lai.

Trots att det finns för­de­lar med att kun­na fle­ra språk, finns det ock­så nack­de­lar, me­nar han.

– Även om man har lät­ta­re att lä­ra sig nya språk när man re­dan kan fle­ra, så kan det va­ra en nack­del att man in­te är helt fly­tan­de i nå­got.

Nomun­ge­rel är in­ne på sam­ma spår.

– Jag kan pra­ta fle­ra språk okej, men har svårt att lä­sa all­ting. Och min eng­els­ka har för­säm­rats, bar­nen skrat­tar när jag pra­tar! Men då sva­rar jag att jag kan rys­ka och bätt­re mon­go­lis­ka än dem, sä­ger hon.

Så till­ba­ka till den ur­sprung­li­ga frå­gan. Vil­ket ska bli be­bi­sen Aranjins mo­ders­mål?

– Det blir nog mon­go­lis­ka och svens­ka, så får han lä­ra sig eng­els­ka i sko­lan se­dan. Det har ju in­te bli­vit så myc­ket mon­go­lis­ka med vå­ra dött­rar än­då. Aranjin får bli för­sökska­nin, ha­ha, sä­ger Nomun­ge­rel.

Det är svårt att pra­ta ba­ra ett språk! Sär­skilt när jag är arg el­ler ir­ri­te­rad.

Bör­tejin Man­lai och hen­nes mam­ma Nomun­ge­rel Ny­am­jav.

FLERSPRÅKIGT. Man­lai Lk­hag­va­dorj, Aranjin Man­lai, Emujin Man­lai, Nomun­ge­rel Ny­am­jav och Bör­tejin Man­lai väx­lar mel­lan tre oli­ka språk hem­ma: tys­ka, mon­go­lis­ka och svens­ka.

FOTO: MIKAEL AN­DERS­SON

SPRÅKRIKT. Hem­ma hos fa­mil­jen i Ja­kobs­berg ta­las tre oli­ka språk till var­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.