Stor skill­nad på an­ta­let be­hö­ri­ga lä­ra­re

Över 30 pro­cent av Jär­fäl­las grund­skol­lä­ra­re är in­te be­hö­ri­ga. Sam­ti­digt skil­jer sig an­de­len be­hö­ri­ga lä­ra­re stort mel­lan kom­mu­nens sko­lor. Stor skill­nad mel­lan sko­lor i an­ta­let be­hö­ri­ga lä­ra­re

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Louise Bornhall louise.bornhall@di­rekt­press.se

I Jär­fäl­la ha­de 68 pro­cent av de hel­tids­an­ställ­da lä­rar­na i grund­sko­lan be­hö­rig­het un­der 2017 och 2018. Det vi­sar nya siff­ror från Lä­rar­för­bun­det.

Det är vis­ser­li­gen en ök­ning med 2 pro­cent jäm­fört med året in­nan, men Li­be­ra­ler­na i kom­mu­nen rik­tar skarp kri­tik mot si­tu­a­tio­nen.

– Min störs­ta oro är att sko­lan är ojäm­lik. Bor du på Sö­der­höj­den och går i Tall­bo­hov­sko­lan är ba­ra 56 pro­cent av lä­rar­na be­hö­ri­ga, men om du går i Berg­hem­sko­lan är 93 pro­cent be­hö­ri­ga, sä­ger Ni­ko­let­ta Joz­sa, Li­be­ra­ler­nas grupple­da­re i Jär­fäl­la.

Berg­hem­sko­lan har ing­et hög­sta­di­um. Men för att gö­ra en an­nan jäm­fö­rel­se låg an­de­len gym­na­sie­be­hö­ri­ga ele­ver i F-9-sko­lan Fjäl­len­sko­lan, där 76 pro­cent av lä­rar­na är be­hö­ri­ga, på 95 pro­cent 2017.

Mot­sva­ran­de an­del i Tall­bo­hov­sko­lan var 35 pro­cent. Långt över ma­jo­ri­te­ten sak­nar allt­så vad som krävs för att bör­ja gym­na­si­et när de läm­nar skol­bän­ken i Tall­bo­hov. Där har sam­ti­digt an­ta­let be­hö­ri­ga lä­ra­re mins­kat det se­nas­te året.

Lär­ar­be­hö­rig­he­ten ökat

Men Eva Ull­berg (S), ord­fö­ran­de i barn-och ung­doms­nämn­den, hän­vi­sar istäl­let till Skol­ver­kets siff­ror. De vi­sar att 82 pro­cent av lä­rar­na har pe­da­go­gisk hög­sko­le­ex­a­men i Jär­fäl­las grund­sko­lor. Det in­ne­bär dock in­te att lä­ra­ren au­to­ma­tiskt har be­hö­rig­het att un­der­vi­sa i de äm­nen som hen gör. En lä­ra­re som en­dast är be­hö­rig att un­der­vi­sa i svens­ka kan även un­der­vi­sa i eng­els­ka.

– Men om vi än­då ser till Lä­rar­för­bun­dets siff­ror har lär­ar­be­hö­rig­he­ten ökat med två pro­cent mot året in­nan. Det är po­si­tivt ut­i­från att det rå­der en sten­hård re­kry­te­rings­kon­kur­rens av lä­ra­re i he­la Stock­holms­re­gi­o­nen, sä­ger Eva Ull­berg.

Eva Ull­berg tyc­ker att den sty­ran­de ko­a­li­tio­nen (S, MP, C) vid­ta­git åt­gär­der för att öka an­ta­let be­hö­ri­ga lä­ra­re un­der man­dat­pe­ri­o­den.

– Vi har de se­nas­te åren höjt lä­rar­lö­ner­na, som ti­di­ga­re le­gat på en låg ni­vå. Vi har sett till att fler lä­ra­re får kom­pe­tens­ut­veck­las, och har in­fört den so­cio­e­ko­no­mis­ka er­sätt­nings­mo­del­len så att de sko­lor som bäst be­hö­ver fler re­sur­ser ska kun­na få det, sä­ger hon.

Bå­de den sty­ran­de ko­a­li­tio­nen och den bor­ger­li­ga op­po­si­tio­nen (M, L, KD) har höjt skol­peng­en i si­na re­spek­ti­ve bud­ge­tar för 2018, vil­ket vi rap­por­te­rat om ti­di­ga­re.

Vi har de se­nas­te åren höjt lä­rar­lö­ner­na, som ti­di­ga­re le­gat på en låg ni­vå.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

LÄRARBEHÖRIGHET. Det är stor skill­nad i an­de­len be­hö­ri­ga lä­ra­re i Jär­fäl­las grund­sko­lor. Bil­den är en gen­re­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.