Pre­miär­dopp i nya sim­hal­len

För­ra vec­kan smy­göpp­na­de det nya Jär­fäl­la­ba­det. Många för­vän­tans­ful­la Jär­fäl­la­bor var på plats för att ta det förs­ta dop­pet i nya sim­hal­len.

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Ven­de­la Ögren

Allt är fort­fa­ran­de in­te helt fär­digt men på skär­tors­da­gen slog Jär­fäl­la­ba­det upp por­tar­na för all­män­he­ten för förs­ta gång­en.

Re­dan in­nan tio stod ett helt gäng med bad­sug­na Jär­fäl­la­bor ut­an­för och vän­ta­de för att ta förs­ta dop­pet i den nya hal­len.

– Det ska bli kul med nå­got fräscht och nytt, sä­ger Sven Lind­holm, Jär­fäl­la­bo.

Ba­det har bland an­nat två vat­ten­rutsch­ka­nor, en bas­säng på 50 gång­er 25 me­ter och två bas­säng­er med hö­joch sänk­bar bot­ten till för re­hab och ba­by­sim. Även gym och grupp­trä­nings­sa­lar finns på an­lägg­ning­en. Någ­ra som skul­le på det all­ra förs­ta pas­set var vän­ner­na Ni­na Fo­ge­by och Gun Ek.

– Vi bru­ka­de gå till den gam­la hal­len för­ut, nu ska det bli jät­te­kul att få pro­va på nå­got nytt. Vi trä­nar ock­så till­sam­mans var­je vec­ka med två and­ra tan­ter, sä­ger vän­ner­na.

San­na Hag­man och Mat­ti­as Hag­man var med si­na barn bland de förs­ta be­sö­kar­na un­der tors­dags­mor­go­nen.

– Vi har ba­ra va­rit en gång i den gam­la sim­hal­len, nu kanske det blir of­ta­re, sä­ger de.

In­nan Jär­fäl­la­bor­na väll­de in var Claes Thun­blad (S), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de på plats un­der smy­göpp­ning­en, och po­si­tiv till Jär­fäl­las nya bad.

– Vår kom­mun, som väx­er he­la ti­den, be­hö­ver en des­ti­na­tion som den här för att loc­ka be­sö­ka­re, sä­ger han.

Den rik­ti­ga in­vig­ning­en kom­mer hål­las 14 april med be­sök av sim­mers­kan The­re­se Als­ham­mar – och fri en­tré för al­la be­sö­ka­re.

FOTO: VEN­DE­LA ÖGREN

MO­TION. Gun Ek och Ni­na Fo­ge­by stod re­do för att kö­ra det förs­ta grup­pas­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.