Hej då Barkar­by! Nu tar vi pen­deln till Jär­fäl­la

Snart kan Barkar­by sta­tion va­ra ett min­ne blott. Åt­minsto­ne om namn­för­sla­get till nya tun­nel­ba­nesta­tio­ner­na går ige­nom.

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Louise Bornhall

Snart är in­te Jär­fäl­la ba­ra ett kom­mun­namn – ut­an ock­så nam­net på den pla­ne­ra­de tun­nel­ba­nesta­tio­nen i Barkar­by.

Det är tun­nel­ba­nans blå lin­je från Akal­la som ska dras vi­da­re och får en sta­tion i Barkar­bys­ta­den (med nam­net Barkar­bys­ta­den), och slut­sta­tion vid Barkar­by sta­tion. Men en­ligt öns­ke­mål från Jär­fäl­la kom­mun skul­le slut­sta­tio­nen, i stäl­let för att be­hål­la nam­net Barkar­by, dö­pas till Jär­fäl­la.

An­led­ning­en är att pla­nen för Barkar­by och Ved­des­ta till­sam­mans med Ja­kobs­berg ska växa ihop till en ”mo­dern och le­van­de stads­kär­na av re­gi­o­nal be­ty­del­se”, som det he­ter i tjäns­teut­lå­tan­det från tra­fik­för­valt­ning­en.

Jär­fäl­la ”tyd­li­ga­re”

Namn­för­sla­get har in­te va­rit up­pe för po­li­tiskt be­slut i Jär­fäl­la, ut­an det är kom­mun­sty­rel­se­för­valt­ning­en som lagt fram för­sla­get.

– Ef­tersom det här blir tun­nel­ba­nans slut­sta­tion så är det ur ett re­gi­o­nalt per­spek­tiv tyd­li­ga­re med nam­net Jär­fäl­la. Barkar­by, med Barkar­bys­ta­den och Ved­des­ta, kom­mer på sikt att växa ihop med Ja­kobs­berg till en re­gi­o­nal kär­na, och då är Jär­fäl­la ett mer be­ty­del­se­fullt namn än Barkar­by, sä­ger kom­mun­di­rek­tör Christi­na Rapp Lun­dahl, och fort­sät­ter:

– Namn­för­sla­get ska ock­så ses mot bak­grund av att det­ta blir en knut­punkt för kol­lek­tiv­tra­fik där, för­u­tom tun­nel­ba­na och pen­del­tåg även en re­gi­o­nal­tåg­sta­tion och buss­ter­mi­nal in­går.

Hand­lar nam­net om att sät­ta Jär­fäl­la på kar­tan?

– Att ha en sta­tion i spår­nä­tet med nam­net Jär­fäl­la bi­drar ab­so­lut till att öka kän­ne­do­men om Jär­fäl­la, men det är in­te av­gö­ran­de för för­sla­get. Vi tar höjd för ut­bygg­na­den av den re­gi­o­na­la kär­nan, och då känns nam­net Jär­fäl­la mer lo­giskt. Vid si­dan om det har vi ett po­li­tiskt be­slut om att ge­ne­rellt i vårt ar­be­te i förs­ta hand an­vän­da nam­net Jär­fäl­la som va­ru­mär­ke.

Ris­ke­rar in­te nam­net att ska­pa för­vir­ring?

– Det är nå­got som vi ut­går ifrån att SL be­dö­mer. Det är vik­tigt att po­äng­te­ra att om­rå­det in­te by­ter namn. Geo­gra­fiskt lig­ger sta­tio­nen fort­fa­ran­de i Barkar­by, men det blir ock­så en en­tré till Jär­fäl­la för många re­se­nä­rer.

Även pen­deln kan by­ta

Tra­fik­nämn­den i Stockholms läns lands­ting fö­reslås i ut­lå­tan­det att god­kän­na tun­nel­ba­ne­nam­nen.

Tun­nel­ba­nans namn­för­slag skul­le allt­så även in­ne­bä­ra att pen­del­tågs­sta­tio­nen Barkar­by by­ter namn till Jär­fäl­la för att få en en­lig­het i nam­nen. Men ef­tersom pen­del­tågs­sta­tio­nen lig­ger un­der Tra­fik­ver­ket (och in­te lands­ting­et som tun­nel­ba­nan) mås­te den an­sö­kan gö­ras till Transportstyrelsen.

Geo­gra­fiskt lig­ger sta­tio­nen fort­fa­ran­de i Barkar­by.

FOTO: MIKAEL AN­DERS­SON

JÄR­FÄL­LA. En­ligt det nya namn­för­sla­get skul­le Barkar­by sta­tion by­ta namn till Jär­fäl­la när tun­nel­ba­nan dras dit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.