Jär­fäl­la sta­tion: är ni för el­ler emot?

Järfälla Tidning - - Järfälla - LOUISE BORNHALL Re­por­ter Pra­ta med mig! louise.bornhall @di­rekt­press.se

Jag är fram­me i Jär­fäl­la nu”. Nej, så sä­ger man kanske in­te så of­ta. Fram­för allt för att Jär­fäl­la kom­mun be­står av en rad oli­ka plat­ser – och ing­en av dem he­ter Jär­fäl­la, ut­an Vik­sjö, Kall­häll och Stä­ket för att näm­na någ­ra. Men kanske kan den fra­sen bli van­li­ga­re i fram­ti­den.

Ett för­slag som tjäns­te­män från kom­mu­nen har lagt fram in­ne­bär näm­li­gen att Barkar­by sta­tion skul­le by­ta namn till just Jär­fäl­la, sam­ti­digt som tun­nel­ba­nans slut­sta­tion där skul­le få sam­ma namn.

När jag träf­fa­de min släkt som bor i Jär­fäl­la härom­vec­kan för att äta påsk­mid­dag var (det even­tu­el­la) namn­by­tet en stor snackis, och åsik­ter­na var många – lik­som de var när vi de­la­de ar­ti­keln i so­ci­a­la me­di­er.

Har du ock­så åsik­ter om namn­by­tet, el­ler om nå­got an­nat som rör kom­mu­nen för den de­len? Hör gär­na av dig till oss på Jär­fäl­la Tid­ning. Du kan kom­men­te­ra ar­tik­lar på vår Fa­ce­book­si­da el­ler hem­si­da, skri­va en in­sän­da­re el­ler slänga iväg ett mejl. Vi hörs!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.