Bibb­lan ska öka vux­nas käll­kri­tik

Järfälla Tidning - - Järfälla -

Näs­ta vec­ka vän­tas kul­tur-, de­mo­kra­ti- och fri­tids­nämn­den klub­ba ige­nom en ny bib­li­o­teks­plan för 2018-2021. Bland an­nat in­går det att Jär­fäl­las bib­li­o­tek ska öka vux­nas kun­ska­per om käll­kri­tisk gransk­ning av me­di­er och an­nan in­for­ma­tion.

– Vi vill job­ba lo­kalt för att ska­pa en de­mo­kra­ti där fak­ta går fö­re ryk­tes­sprid­ning. Bib­li­o­te­ken har all­tid va­rit en grund för fak­ta, och kan job­ba än mer käll­kri­tiskt i ti­der som des­sa, sä­ger Mi­ka Metso (S), ord­fö­ran­de i kul­tur-, de­mo­kra­ti- och fri­tids­nämn­den.

Hur det skul­le gå till rent prak­tiskt är än­nu in­te be­stämt. And­ra för­änd­ring­ar som sker i bib­li­o­teks­pla­nen är ex­em­pel­vis att bibb­lan ska ar­be­ta mer upp­sö­kan­de mot barn, som be­sök hos BVC-grup­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.