Oupp­märk­sam­ma gå­en­de är ock­så en fa­ra i tra­fi­ken

Järfälla Tidning - - Tyck Om! - Bå­de cy­klist och gång­a­re här med!

Svar till in­sän­da­ren ”In­för re­gi­stre­rings­num­mer på cyklar

ock­så” (Jär­fäl­la Tid­ning nr 13): Du skri­ver att cy­klis­ter­na of­ta sak­nar tra­fikvett. Mås­te sä­ga att gång­tra­fi­kan­ter­na väl­digt of­ta har en stor del i kon­fron­ta­tio­ner­na. Mer re­gel än un­dan­tag att en gång­a­re går i mit­ten på ba­nan – of­ta med mu­sik i öro­nen.

Man när­mar sig med cy­keln och pling­ar men ing­et hän­der. För­sö­ker för­var­na någ­ra gång­er in­nan man för­sik­tigt för­sö­ker ta sig för­bi på kan­ten var­på gång­a­ren ha­jar till och bör­jar skäl­la.

Om man går själv – gå på si­dan! Och vill du ve­ta vad som hän­der om­kring dig, ta ur öron­prop­par­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.