Kom­mu­nen bor­de spons­ra bow­ling­en

Järfälla Tidning - - Tyck Om! - Vig E. An­ders­son 83-årig pen­sio­när

Dags för kom­mu­nal­po­li­ti­ker­na att vak­na! Nu tän­ker Jär­fäl­la­hus, ett kom­munägt fö­re­tag, att hö­ja hy­res­kost­na­der­na för bow­ling­hal­len i Ja­kobs­berg med ofatt­ba­ra 150 pro­cent (om man in­klu­de­rar vat­ten, el och and­ra av­gif­ter, som ti­di­ga­re in­gått i hy­ran).

Vil­ket fö­re­tag kan kla­ra av så­da­na höj­ning­ar? Vill man få bort äga­ren, el­ler vad är det frå­ga om? Nu­va­ran­de äga­re har lagt ner myc­ket ar­be­te och mil­jon­tals kro­nor på att gör hal­len till en av Stock­holms­om­rå­dets fi­nas­te och vi är många, bå­de barn, vux­na, funk­tions­hind­ra­de och pen­sio­nä­rer, som gläds över att få bow­la där.

Skall vi plöts­ligt be­hö­va åka till and­ra kom­mu­ner, som Sund­by­berg el­ler Båls­ta för att ut­ö­va vår sport?

Kom­mu­nen bor­de sna­ra­re spons­ra en så­da verk­sam­het än att för­sö­ka få bort den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.