Fle­ra mil­jo­ner till Jär­fällasko­lor

Järfälla Tidning - - Järfälla -

När­ma­re 6 mil­jo­ner – så myc­ket kan Järfälla an­sö­ka om att få i ex­tra stats­bi­drag för att upp­nå en lik­vär­dig sko­la, vil­ket Mitt i Järfälla var först att be­rät­ta om. Peng­ar­na ska gå till sko­lor som bäst be­hö­ver dem ut­i­från so­cio­e­ko­no­mis­ka fak­to­rer. I Jär­fäl­las fall rör det sig främst om Tall­bo­hov­sko­lan och Aspnässko­lan.

– Jag hop­pas att vi får till­gång till peng­ar­na de närms­ta må­na­der­na. De kan till ex­em­pel gå till att an­stäl­la fler lä­ra­re och lä­ra­ras­si­sten­ter, sä­ger Eva Ull­berg (S), ord­fö­ran­de i barn-och ung­doms­nämn­den.

Re­ge­ring­en har av­satt to­talt 6 mil­jar­der att för­de­la på lan­dets sko­lor un­der en tre-års pe­ri­od, vil­ket kan in­ne­bä­ra mer ex­tra peng­ar för Järfälla kom­man­de två år.

EXTRAPENGAR. Tall­bo­hov­sko­lan och Aspnässko­lan kan få ta del av ex­tra­peng­ar­na. Bil­den är en gen­re­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.