Dags för pen­delav­stäng­ning i maj

Järfälla Tidning - - Järfälla -

Av­stäng­ning­ar i pen­del­tåg­s­tra­fi­ken bör­jar bli ett vår och som­mar­tec­ken av det mind­re här li­gas­la­get. Nu är det dags igen.

Sträc­kan Ja­kobs­berg-Sund­by­berg stängs av i bå­da rikt­ning­ar­na mel­lan ons­dag 9 maj kl 22:40 och mån­dag 14 maj kl 04:30. Buss och tun­nel­ba­na er­sät­ter sträc­kan, och pen­del­tå­get mel­lan Kungs­äng­en och Ja­kobs­berg kom­mer att gå i halv­tim­mestra­fik.

I som­mar stängs pen­deln av på sträc­kan Ja­kobs­berg-Stockholm ci­ty i bå­da rikt­ning­ar­na, mel­lan fre­dag 13 ju­li kloc­kan 01:30 och mån­dag 6 au­gusti kloc­kan 04:30. I höst vän­tar yt­ter­li­ga­re en av­stäng­ning un­der all­hel­go­na­hel­gen.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

AVSTÄNGT. Snart blir det buss och tun­nel­ba­na istäl­let för pen­del­tåg som gäl­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.