Re­ge­ring­en vill skär­pa vin­ter­däcks­krav

Järfälla Tidning - - Motor -

I dag sä­ger reg­ler­na att tunga for­don över 3,5 ton en­bart be­hö­ver vin­ter­däck på de dri­van­de ax­lar­na mel­lan 1 de­cem­ber till 31 mars.

Men re­ge­ring­en vill änd­ra i tra­fik­för­ord­ning­en till att det ska va­ra krav på vin­ter­däck på al­la for­do­nets hjul, samt even­tu­el­la släp.

– Vi vet att många svens­ka åke­ri­er an­vän­der vin­ter­däck på al­la hjul re­dan i dag. Kra­ven kom­mer själv­klart att gäl­la även för ut­länds­ka for­don. Det hand­lar om schysst kon­kur­rens och tra­fik­sä­ker­het. Vi ska ha ord­ning och re­da på de svens­ka vägar­na. Där­för går jag nu vi­da­re med för­sla­get om att skär­pa kra­ven, sä­ger in­fra­struk­tur­mi­nis­ter To­mas Ene­roth.

För per­son­bi­lar gäl­ler krav på vin­ter­däck 1 de­cem­ber till 31 mars, för dubb­däck gäl­ler 1 ok­to­ber till 15 april.

KRAV. Nytt för­slag på vin­ter­däck på samt­li­ga ax­lar och även släp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.