Stri­den om mo­bil i sko­lan blir val­frå­ga

Åh, äls­ka­de ha­ta­de mo­bil­te­le­fon! Nu har mo­bil­fria sko­lor bli­vit stor­po­li­tik då bå­de S och L vill ha ett na­tio­nellt för­bud. Vi be­sök­te ett plugg där man re­dan ploc­kar bar­nens te­le­fo­ner.

Järfälla Tidning - - Front Page -

Mo­bil­fria sko­lor har bli­vit stor- po­li­tik då bå­de S och L fö­re­slår ett na­tio­nellt för­bud. Vi be­sök­te en sko­la där bar­nens te­le­fo­ner läm­nas på ”da­gis” he­la da­gen.

MOBILFRITT. Vi be­sök­te en sko­la som re­dan har mo­bil­da­gis – så fun­kar det • ”Ord­ning ska lä­ra­re stå för” • ”Mo­bi­ler­na dis­tra­he­rar ele­ver­na”

Det he­ter inte för­bud. Nej, rek­torn för­kla­rar att det är en po­li­cy. Oav­sett vad du vill kal­la det, så är re­sul­ta­tet av Nor­ra Äng­by sko­las nya reg­ler det­sam­ma: på mor­go­nen läm­nar ele­ver­na in te­le­fo­ner­na till lä­ra­rens mo­bil-da­gis. Där lig­ger de tills det är dags att gå hem.

Vis­sa klas­ser har haft da­gis länge. Men se­dan ny­år är reg­ler­na tyd­li­ga och gäl­ler al­la 830 ele­ver. Och så vill So­ci­al­de­mo­kra­ter­na att det ska se ut på riks­ni­vå.

I ett ovän­tat utspel gäl­lan­de ord­ning och re­da, gjor­de S nyss en u-sväng och ha­ka­de på Li­be­ra­ler­nas krav på ett na­tio­nellt för­bud. S och L vill inte att In­stagram el­ler and­ra so­ci­a­la me­di­er ska sno upp­märk­sam­het.

Kerstin Jansson, Nor­ra Äng­by sko­las rek­tor, un­der­stry­ker dock att på hen­nes sko­la hand­lar det inte om ord­ning, ut­an om trygg­het.

Po­li­cyn är ett re­sul­tat av fle­ra års dis­kus­sio­ner kring att bar­nen är räd­da för att bli fo­to­gra­fe­ra­de och fil­ma­de. Främst när de by­ter om och du­schar i sam­band med id­rot­ten. Det är ing­en en­skild in­ci­dent som ut­löst, ut­an ba­ra att led­ning­en upp­levt att ele­ver­na är otryg­ga.

– Ing­en ska be­hö­va va­ra rädd för att bli fo­to­gra­fe­rad på skol­tid, sä­ger rek­tor Jansson.

Att ele­ver i allt stör­re ut­sträck­ning skip­par att du­scha Ing­en ska be­hö­va va­ra rädd för att bli fo­to­gra­fe­rad på skol­tid. efter gym­pan på grund av den räds­lan, bac­kas upp av Nor­ra Äng­by-lä­ra­ren Ove Nor­berg och kri­mi­no­lo­gen Ma­ria Dufva, ex­pert när det gäl­ler sä­ker­hets­tänk kring unga på nä­tet. Även om Nor­berg, gam­mal ga­mer och inte alls mo­bil­mot­stån­da­re, ock­så lyf­ter ord­ning­en:

– Jag tyc­ker po­li­cyn är bra. Ju mind­re fri­tid som tas med in i klass­rum­met, ju mind­re strul. An­nars får vi lä­ra­re läg­ga tid på att lö­sa kon­flik­ter kring lajks och kom­men­ta­rer, sä­ger Ove Nor­berg.

Och re­spon­sen har en­ligt sko­lan ba­ra va­rit po­si­tiv, inte minst från för­äld­rar, men ock­så från ele­ver.

Nå­ja, det sista kanske inte stäm­mer helt:

– Jag ha­tar den nya re­geln, ut­bris­ter sjät­teklas­sa­ren Le­ah Mac Gu­i­ness.

Ele­ver pra­tar nät­va­nor

Hon, Em­ma Wall­mark och Ca­ro­li­ne Reh­me har just lyss­nat när Ma­ria Dufva pra­tat om nät­va­nor.

Även om myc­ket hand­lat om pe­do­fi­ler så har det ock­så hand­lat om kränk­ning­ar mel­lan jämn­å­ri­ga. De tre po­lar­na

på väg in i ton­å­ren har Snapchat och In­stagram, tyc­ker att Fa­ce­book är för vux­na, och sä­ger att de inte va­rit med om så myc­ket elak­he­ter i si­na so­ci­a­la me­di­er.

Fast att inte få li­ka många lajks och kom­men­ta­rer som kom­pi­sar­na, är ock­så tungt.

– Man blir av­und­sjuk. Fast det är en sä­ker­het att all­tid ha med te­le­fo­nen, man vill ha koll på lä­get, sä­ger Ca­ro­li­ne Reh­me, och får med­håll: ”Det är job­bigt att inte ha koll”.

Se mo­bi­len som verk­tyg

De tyc­ker att det är bra att det inte är någ­ra lu­rar som lur­kar i om­kläd­nings­rum­men. Men mo­bil på ras­ten borde va­ra okej. Stock­holms­lä­ra­ren An- ders En­ström har pro­fi­le­rat sig som en hård­nac­kad fö­re­språ­ka­re för mo­bi­len som verk­tyg: för att an­teck­na, räk­na, fo­ta tav­lan.

En­ström kö­per att ing­en vill bli plå­tad i duschen, men und­rar hur vi ska gö­ra med smar­ta kloc­kor och glas­ö­gon? Han är trött på för­bud i läro­ver­ken – bar­nen mås­te få lä­ra sig ett schyst för­håll­nings­sätt.

– Ord­nings­pro­blem? Det är för­kast­ligt och pa­jigt att skyl­la på en en­het. Ord­ning­en ska lä­ra­ren stå för, fny­ser En­ström, och skju­ter in att det är häp­nads­väc­kan­de att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na bytt fot.

I Järfälla, där Eng­els­ka sko­lan i Ja­kobs­berg är ett ex­em­pel på en sko­la med mo­bil­för­bud, står par­ti­ets lo­ka­la fö­re­trä­da­re helt bakom par­ti­lin­jen. Eva Ull­berg (S), ord­fö­ran­de i barn- och ung­doms­nämn­den, sä­ger att de ”kom­mer gå till val på att in­fö­ra mo­bil­fria klass­rum i Järfälla”.

– Mo­bil­te­le­fo­ner dis­tra­he­rar ele­ver un­der lek­tio­ner. Sär­skilt ele­ver från stu­di­e­o­vana hem drab­bas ex­tra hårt av stök i klass­rum­met. Jag vill att vi vän­der på nor­men att mo­bi­ler tas bort i un­dan­tags­fall, och in­för mo­bil­för­bud. Se­dan är det upp till var­je lä­ra­re el­ler rek­tor att be­dö­ma när ele­ver­na ska få ha te­le­fo­ner­na för att det be­hövs i un­der­vis­ning, sä­ger Eva Ull­berg.

Någ­ra som länge fö­re­språ­kat ett för­bud är som sagt Li­be­ra­ler­na. Det är en sä­ker­het att all­tid ha med te­le­fo­nen, man vill ha koll på lä­get. Men även om Ni­ko­let­ta Joz­sa, grupple­da­re för Li­be­ra­ler­na i Järfälla, hål­ler med om in­ställ­ning­en i sitt par­ti - att pri­va­ta mo­bi­ler inte har nå­got i klass­rum­met att gö­ra - så vän­der hon sig emot par­ti­lin­jen att det be­hö­ver lag­stif­tas i frå­gan.

– Var­je en­skild sko­la och rek­tor kla­rar att han­te­ra det här all­de­les ut­märkt själ­va, sä­ger Ni­ko­let­ta Joz­sa.

Hon me­nar att det är upp till var­je rek­tor att iden­ti­fi­e­ra vad som är nöd­vän­digt att gö­ra på just de­ras sko­la för att upp­nå stu­di­e­ro, ord­ning och re­da. Och att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na nu tvär­vänt i frå­gan och vill se en lag tyc­ker hon mest är li­te kul.

– Det är väl ro­ligt att S gil­lar vår riks­po­li­tik, sä­ger Ni­ko­let­ta Joz­sa.

Smar­ta­re med fler lä­ra­re

Men Eva Ull­bergs par­ti­kol­le­ga i Stockholm stad, Ol­le Bu­rell (S), skri­ver inte li­ka sä­kert un­der på par­ti­ets lin­je. Se­nast i feb­ru­a­ri ve­va­de skol­bor­gar­rå­det loss i DN om att lan­dets rek­to­rer inte be­hö­ver Jan Björ­klunds pek­pin­nar. Han me­nar att fler lä­ra­re och bätt­re elev­häl­sa är smar­ta­re.

– Par­ti­et får över­le­va att jag tyc­ker an­norlun­da, sä­ger en barsk Bu­rell.

Ne­re på golv­ni­vå tyc­ker rek­tor Kerstin Jansson att det är kons­tigt att det he­la bli­vit stor­po­li­tik. Även om de själ­va in­fört mo­bil­för­bu ... för­låt, mo­bil­po­li­cy.

– Mo­bil, keps, läx­or, rö­ra sig mer – po­li­ti­ken byg­ger på att man rös­tar på lät­ta frå­gor. Sko­lan är kom­pli­ce­rad. Vik­ti­ga­re vo­re en block­ö­ver­skri­dan­de po­li­tik som lig­ger fast så att vi slip­per mas­sa hat­tan­de kring sko­lans ut­veck­ling, sä­ger Kerstin Jansson. Christof­fer Röst­lund Jons­son Lou­i­se Bornhall Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN FOTO: CHRISTOF­FER RÖST­LUND JONS­SON

NI FOTAR INTE NÅ­GON SOM INTE VILL?” Kri­mi­no­lo­gen Ma­ria Dufva snac­kar so­ci­a­la me­di­er-vett med sex­or­na på Nor­ra Äng­by. Mo­bil­för­bud är svårt: ”På sätt och vis är det såklart en kol­lek­tiv be­straff­ning”. OÖNSKADE FOTON. Rek­tor Kerstin Jansson tyc­ker att det...

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

VILL HA KOLL. Le­ah Mac Gu­i­ness, Ca­ro­li­ne Reh­me och Em­ma Wall­mark går i sex­an. De­ras för­äld­rar tyc­ker att mo­bil­för­bud är bra och bru­kar be­rät­ta att när de var små var de all­tid ute i na­tu­ren. Tri­on tje­jer kö­per inte de skrö­nor­na och tyc­ker gott att man...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.