JARFA- LLA STA­TION

I tis­dags kväll klub­ba­des namn­by­tet av Barkar­by sta­tion till Järfälla ige­nom i lands­ting­et. Men be­slu­tet, som får bå­de ris och ros av Jär­fäl­la­bor­na, kan ri­vas upp av lo­kal­po­li­ti­ker­na.

Järfälla Tidning - - Front Page - Lou­i­se Bornhall

Nu är det klart att Barkar­by sta­tion by­ter namn. Ett be­slut som väc­ker star­ka käns­lor, bland an­nat lo­kal­po­li­ti­ker­na ra­sar…

Det är april­vä­der och mu­let i Barkar­by, el­ler Järfälla, el­ler Barkar­by... tja, det kan bli li­te oklart det där fak­tiskt. När tun­nel­ba­nans blå lin­je ska dras vi­da­re till Barkar­by, med en sta­tion i Barkar­bys­ta­den och slut­sta­tion i Barkar­by, så ska he­la sta­tio­nen där få nam­net Järfälla. Även pen­deln och re­gi­o­nal­tå­gen. Barkar­bys­ta­dens sta­tion får dock he­ta Barkar­bys­ta­den.

När vi de­la­de ny­he­ten i lokal­grup­per på Fa­ce­book för ett par vec­kor se­dan lät re­ak­tio­ner­na inte vän­ta på sig. Någ­ra var för­sik­tigt po­si­ti­va till för­sla­get, många be­tyd­ligt mer ne­ga­ti­va. För­vir­ring är en av or­sa­ker­na bakom mot­stån­det – för var kli­ver man egent­li­gen av tå­get om man sä­ger ”i Järfälla”?

I det grå­mul­na Barkar­by stö­ter vi på Skäl­by­bon Anas­ta­sia Si­de­ra som inte har hört ta­las om pla­ner­na in­nan.

– Men va! Jag tyc­ker det är då­ligt för­slag, det ska he­ta Barkar­by. Folk kom­mer att bli för­vir­ra­de, Ja­kobs­berg är ju ock­så Järfälla, till ex­em­pel, sä­ger hon.

Det är tjäns­te­män på kom­mun­sty­rel­se­för­valt­ning­en i Järfälla som lagt fram för­sla­get till tra­fik­nämn­den i Stock­holms läns lands­ting. De me­nar att nam­net Järfälla är tyd­li­ga­re än Barkar­by ”ur ett re­gi­o­nalt per­spek­tiv”.

Upp­rör­da käns­lor

Tra­fik­nämn­den klub­ba­de ige­nom namn­för­sla­gen Barkar­bys­ta­den och Järfälla i tis­dags – men nam­nen har inte va­rit up­pe för po­li­tiskt be­slut i Järfälla in­nan dess. Nå­got som upp­rör op­po­si­tions­rå­det Ce­ci­lia Löf­green (M).

– Vi har en tyd­lig prin­cip i Järfälla att vå­ra spårsta­tio­ner har namn efter de geo­gra­fis­ka lä­gen de har. Att Barkar­by skul­le va­ra den en­da sta­tio­nen ut­an en så­dan kopp­ling är märk­ligt. Barkar­by sta­tion ska he­ta Barkar­by sta­tion, sä­ger hon.

Att namn­för­sla­get skic­kats till lands­ting­et ut­an po­li­tisk för­ank­ring i Järfälla kal­lar hon ”helt orim­ligt”. Och att frå­gan kom­mer att tas upp bland po­li­ti­ker­na lo­kalt rå­der det inga tvi­vel om när Järfälla Tid­ning når Claes Thun­blad (S), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

– Det är kons­tigt att lands­ting­et fat­tat be­slut om det här när för­sla­get kom­mit di­rekt från tjäns­te­män. Men de har gått med på att vi kom­mun­po­li­ti­ker ska be­re­da det och att ett nytt be­slut ska tas i maj, sä­ger han.

Så vad hän­der då här­näst? Jo, po­li­ti­ker­na i namn­be­red­ning­en i Järfälla ska att ta upp ären­det om namn­för­sla­get. Kom­mun­sty­rel­sen kom­mer där­ef­ter att kal­la till ett ex­tra mö­te för att be­slu­ta om frå­gan, an­tag­li­gen i an­slut­ning till kom­mun­full­mäk­ti­ge den 23 april. I maj kom­mer se­dan lands­ting­et att fat­ta nytt be­slut ut­i­från det för­slag som Järfälla då lagt fram.

Var Claes Thun­blad själv står i namn­frå­gan vill han inte sä­ga. Men va­let kom­mer att stå mel­lan Barkar­by och Järfälla, be­rät­tar han.

– Jag kom­mer att stå bakom det för­slag som ma­jo­ri­te­ten i Järfälla enas kring. Det jag kan sä­ga är att det känns lo­giskt att kom­ma till Järfälla sta­tion med re­gi­o­nal­tåg från En­kö­ping, men inte li­ka lo­giskt att kom­ma med pen­del­tåg från Ja­kobs­berg till Järfälla, sä­ger han.

Till­ba­ka i Barkar­by (ja, nu sä­ger vi så), träf­far vi Barkar­by­bon He­ik­ki Hak­ka­rai­nen, som står bakom ett namn­byte.

– Även om jag bor här i Barkar­by tyc­ker jag att det är bätt­re att det he­ter Järfälla sta­tion. Det blir en vik­tig knut­punkt, så det är li­ka bra att by­ta namn, sä­ger han.

Vi har en tyd­lig prin­cip i Järfälla att vå­ra spårsta­tio­ner har namn efter de geo­gra­fis­ka lä­gen de har.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

BYTE. Nu har be­slu­tet ta­gits i lands­ting­et: Barkar­by sta­tion blir Järfälla sta­tion.

JO­HAN WALLDIE, 37, HÄSSELBY: ”Det är bra, för då kan det inte upp­stå nå­gon för­väx­ling mel­lan Barkar­bys­ta­den och Barkar­by. Jag tän­ker att det kom­mer ge sig, att det blir en va­ne­sak. Men istäl­let för att läg­ga tid och peng­ar på namn­byte tyc­ker jag att de...

HE­IK­KI HAK­KA­RAI­NEN, 68, BARKAR­BY: ”Det är helt rätt. Kom­mu­nen vill gö­ra Järfälla känt, och jag kan för­stå dem. Även om jag bor här i Barkar­by tyc­ker jag att det är bätt­re att det he­ter Järfälla sta­tion. Det blir en vik­tig knut­punkt, så det är li­ka bra.”

KAIJA LUODELAHTI, 68, BARKAR­BY: ”Det är li­te synd att de vill by­ta. Nam­net Barkar­by är så väle­ta­ble­rat. Det finns ing­en plats i kom­mu­nen som he­ter Järfälla hel­ler. Så man kanske kom­mer und­ra var i Järfälla sta­tio­nen lig­ger?”

ANAS­TA­SIA SI­DE­RA, 20, SKÄLBY: ”Jag tyc­ker det är då­ligt för­slag, det ska he­ta Barkar­by. Folk kom­mer att bli för­vir­ra­de. Ja­kobs­berg är ju ock­så Järfälla, till ex­em­pel. Det blir myc­ket ut­av en ge­ne­ra­li­se­ring ge­nom det nam­net.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.